[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH điện tử Thắng Bắc


[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH điện tử Thắng Bắc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.2. Bản chất về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán (Liquidity index)
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời (Profitability index)
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.2.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.2.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.4. Sự cần thiết và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp
1.4.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THẮNG BẮC
2.1. Giới thiệu Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc.
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc.
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Điện tử Thắng
2.2.1. Tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận của Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc giai đoạn 2010 – 2012.
2.2.2. Phân tích tình hình cơ cấu tài sản – nguồn vốn Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc giai đoạn 2010 – 2012
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc
2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán (Liquidity index)
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời (Profitability index)
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.3.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THẮNG BẮC
3.1. Phương hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc
3.1.1. Phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc
3.1.2. Mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc
3.2.1. Giải pháp tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu.
3.2.2. Giải pháp về tổ chức quản lý của Công ty TNHH Điện tử Thắng Bắc
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing
3.2.4. Giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao khả năng thanh toán
3.2.5. Giải pháp về nâng cao trình độ của nhân lực
3.2.6. Một số kiến nghị với cơ quan lãnh đạo và Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan