[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng tiêu dùng Thế hệ mới

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng tiêu dùng Thế hệ mới
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vốn lưu động
1.1.2 Phân loại vốn lưu động
1.1.3 Sự vận động của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng.
1.1.5 Nguồn hình thành vốn lưu động
1.2 QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG
1.2.1. Khái niệm quản lý vốn lưu động
1.2.2. Nội dung quản lý vốn lưu đông
1.2.3. Sự cần thiết phải quản lý vốn lưu động
1.2.4. Chiến lược quản lý vốn lưu động
1.3 HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG
1.3.1 Khái niệm hiệu quả và hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.3.2 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.3.3 Phương pháp đo lường hiệu quả vốn lưu động
1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG THẾ HỆ MỚI
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG THẾ HỆ MỚI
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng tiêu dùng Thế hệ mới
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG THẾ HỆ MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2013
2.3. THỰC TRẠNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG THẾ HỆ MỚI
2.3.1. Tình hình biến động và kết cấu của vốn lưu động tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng tiêu dùng Thế hệ mới
2.3.2. Nguồn hình thành vốn lưu động
2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG THẾ HỆ MỚI
2.4.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
2.4.2. Quản lý tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn
2.4.3. Quản lý phải thu khách hàng
2.4.4. Quản lý hàng tồn kho
2.4.5. Chiến lược quản lý vốn lưu động
2.5. HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG THẾ HỆ MỚI
2.5.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
2.5.2. Hiệu quả quản lý vốn lưu động chung
2.5.3. Hiệu quả quản lý từng thành phần vốn lưu động
2.5.4. Thời gian luân chuyển vốn bằng tiền trung bình
2.5.5. Ứng dụng phương pháp Dupont để phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động
2.6. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG THẾ HỆ MỚI GIAI ĐOẠN 2011 – 2013
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG THẾ HỆ MỚI
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG THẾ HỆ MỚI.
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cho doanh nghiệp
3.2.2. Tăng cường quản lý vốn bằng tiền
3.2.3. Tăng cường quản lý để giảm thấp lượng hàng tồn kho của công ty
3.2.4. Tăng cường quản lý các khoản phải thu khách hàng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan