[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.1 Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1.1.2 Vai trò và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.3 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động
1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.2.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.3 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT TRUNG
2.1 Quá trình hình thành phát triển và cơ cấu hoạt động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Trung
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Trung
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Trung
2.1.3 Đặc điểm và quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2 Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010-2012
2.2.1 Cơ cấu tài sản nguồn vốn của công ty
2.2.2 Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2012
2.3 Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động
2.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.3.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.4 Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Trung
2.4.1 Những thành tích đã đạt được
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT TRUNG
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Trung
3.2.1 Giải pháp cân bằng tỷ trọng nguồn vốn
3.2.2 Giải pháp giảm chi phí sản xuất kinh doanh
3.2.3 Giải pháp giảm hàng tồn kho
3.2.4 Giải pháp quản lý các khoản phải thu
3.2.5 Giải pháp quản lý tiền mặt tồn quỹ nhằm sử dụng có hiệu quả
3.2.6 Giải pháp về marketing
3.2.7 Giải pháp đầu tư nâng cao trình độ cũng như đời sống của cán bộ công nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan