[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về TSCĐ của DN
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của TSCĐ trong DN
1.1.1.1. Khái niệm TSCĐ
1.1.1.2. Đặc điểm TSCĐ
1.1.1.3. Vai trò của TSCĐ
1.1.2. Phân loại TSCĐ trong DN
1.1.3. Kết cấu TSCĐ trong DN
1.1.3.1. Khái niệm kết cấu TSCĐ
1.1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu TSCĐ
1.1.4. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ
1.2. Nội dung công tác quản lý sử dụng TSCĐ tại DN
1.2.1. Quản lý đầu tư vào TSCĐ
1.2.2. Quản lý sử dụng, giữ gìn và sữa chữa TSCĐ.
1.2.3. Quản lý khấu hao TSCĐ trong DN
1.2.4. Quản lý công tác kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ
1.3. Hiệu quả sử dụng TSCĐ của DN
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng TSCĐ
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ trong DN
1.4. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng TSCĐ
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong DN
1.5.1. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ
1.5.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ Phần Khoáng sản Bình Thuận
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.2. Cơ cấu tài sản của Công ty.
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
2.3.1. Công tác quản lý, sử dụng TSCĐ tại Công ty
2.3.2. Đánh giá tình hình sử dụng TSCĐ tại Công ty
2.3.2.1. Thực trạng kết cấu TSCĐ tại Công ty
2.3.2.2. Tình hình trích khấu hao và quản lý tại Công ty
2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoán Sản Bình Thuận
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận
3.2.1. Nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ
3.2.2. Nâng cao tỷ suất sinh lời của TSCĐ
3.2.3. Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ sử dụng và quản lý TSCĐ.
3.2.4. Chủ động đầu tư mua sắm TSCĐ mới, nâng cấp TSCĐ cũ, phát huy tối đa công suất của tài sản, tăng năng lực sản xuất, thực hiện đầu tư theo chiều sâu.
3.2.5. Tìm kiếm nguồn tài trợ cho đầu tư, đổi mới TSCĐ.
3.2.6. Thanh lý, nhượng bán những tài sản đã quá cũ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu của sản xuất kinh doanh.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan