[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1. Khái quát về hoạt động NHTM
1.1.1. Khái niệm NHTM
1.1.2. Hoạt động cơ bản của NHTM
1.1.3. Hệ thống ngân hàng
1.2. Hoạt động ngân hàng và rủi ro
1.2.1. Hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro
1.2.2. Các loại rủi ro trong hoạt động của NHTM
1.3. Chấp nhận rủi ro của NHTM
1.3.1. Ứng xử với rủi ro của NHTM và mức độ chấp nhận rủi ro
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro
CHƯƠNG II: MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.1. Hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam
2.1.1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2.1.2. Hệ thống Ngân hàng thương mại
2.1.3. Thị trường tài chính
2.1.4. Đánh giá sự phát triển của thị trường tài chính ngân hàng
2.2. Mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống NHTM Việt Nam
2.2.1. Mức độ chấp nhận rủi ro trong hoạt động huy động vốn
2.2.2. Mức độ chấp nhận rủi ro trong hoạt động sử dụng vốn
2.3. Mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống NHTM Việt Nam qua một số chỉ tiêu cụ thể
2.3.1. Nhóm NHTMNN
2.3.2. Nhóm NHTMCP
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CHẤP NHẬN RỦI RO QUÁ MỨC CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM.
3.1. Mục tiêu phát triển ngành ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế đất nước
3.1.2. Mục tiêu phát triển ngành ngân hàng
3.2. Những kết quả về quản lý mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống NHTM
3.2.1. Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006
3.2.2. Thông tư 15/2009/TT-NHNN
3.2.3. Thông tư 13/2010/TT-NHNN và Thông tư 19/2010/TT-NHNN
3.2.4. Chỉ thị 01/ CT-NHNN ban hành ngày 01/03/2011
3.3. Một số giải pháp hạn chế mức độ chấp nhận rủi ro quá mức của NHTM
3.3.1. Các chính sách vĩ mô nhằm giảm mức độ chấp nhận rủi ro của các NHTM
3.3.2. Giải pháp từ phía NHNN và cơ quan giám sát tài chính quốc gia
3.3.3. Các giải pháp từ các NHTM để hạn chế mức độ chấp nhận rủi ro quá mức
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan