[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
1.1. Những vấn đề chung về thẩm định dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư
1.1.2. Cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.3. Cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.1.4. Thẩm định dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại
1.2. Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.2.2. Mục đích của thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.2.3. Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Thẩm định năng lực tài chính của doanh nghiệp
1.2.3.2. Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án đầu tư
1.2.3.3. Thẩm định độ nhạy của dự án đầu tư
1.3. Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.2.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.4.1. Nhân tố kiểm soát được
1.4.2. Nhân tố không kiểm soát được
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.3. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.4.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.1.4.4. Kết quả kinh doanh
2.2. Thực trạng cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.1. Nguyên tắc cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn
2.2.2. Yêu cầu đối với cán bộ thẩm định tài chính dự án đầu tư
2.2.3. Kết quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn
2.3. Thực trạng thẩm định tài chính dự án trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.3.1. Quy trình thẩm định tài chính dự án
2.3.2. Nội dung thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.3.3. Minh họa thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.3.3.1. Thẩm định năng lực tài chính chủ đầu tư
2.3.3.2. Thẩm định tài chính dự án FiveStar Kim Giang
2.3.3.3. Thẩm định độ nhạy của dự án
2.3.3.4. Kiến nghị của ngân hàng
2.4. Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.4.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.2. Chỉ tiêu định lượng
2.5. Đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.5.1. Những thành tựu đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.5.2.1. Hạn chế
2.5.2.2. Nguyên nhân
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.2. Định hướng hoạt động cho vay dự án trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.3. Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư
3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.4.1. Giải pháp về thẩm định khía cạnh tài chính của dự án
3.4.2. Giải pháp về trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ
3.4.3. Giải pháp về chất lượng nguồn thông tin
3.4.4. Giải pháp về tổ chức điều hành công tác thẩm định
3.4.5. Giải pháp về ứng dụng của công nghệ thông tin
3.4.6. Giải pháp về tổ chức phối hợp giữa các phòng ban
3.5. Một số kiến nghị
3.5.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.5.2. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan
3.5.3. Kiến nghị với chủ đầu tư
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan