[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và kỹ thuật ghép chồi hoa lê đến sinh trưởng phát triển của giống Lê VH6 tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và kỹ thuật ghép chồi hoa lê đến sinh trưởng phát triển của giống Lê VH6 tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của kỹ thuật ghép cây ăn quả
1.1.1. Cơ sở khoa học của sự tiếp hợp giữa gốc ghép và cành ghép
1.1.2. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp ghép
1.1.3. Ảnh hưởng qua lại giữa góc ghép và ngọn ghép
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sống của tổ hợp ghép
1.2. Nguồn gốc, phân loại lê
1.2.1. Nguồn gốc
1.2.2. Phân loại
1.2.3. Các giống lê trên thế giới
1.3. Giá trị dinh dưỡng của cây lê
1.4. Tình hình sản xuất lê trên thế giới và ở Việt Nam
1.4.1. Tình hình sản xuất lê trên thế giới
1.4.2. Tình hình sản xuất lê ở Việt Nam
1.4.3. Tình hình nghiên cứu cây lê ở trên thế giới và trong nước
1.5. Đặc điểm nông sinh học của cây lê
1.5.1. Đặc điểm thực vật học
1.5.2. Đặc điểm sinh vật học
1.5.3. Điều kiện tự nhiên, đất đai khí hậu
1.6. Kỹ thuật trồng và chăm sóc Lê Tai Nung 6 (Quy trình Trung tâm giống cây trồng tỉnh Lào Cai).
1.6.1. Làm đất
1.6.2. Thời vụ
1.6.3. Mật độ trồng
1.6.4. Chọn cây giống
1.6.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.6. Tổng hợp và xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện đất đai, khí hậu khu vực nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện khí hậu, khu vực Thành phố Thái Nguyên.
3.1.2. Điều kiện địa hình, khí hậu khu vực huyện Đại Từ
3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và kiểu ghép đến kỹ thuật ghép chồi hoa lê VH6 tại Thái Nguyên
3.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và kiểu ghép đến khả năng tiếp hợp lê VH6 tại tỉnh Thái Nguyên
3.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và kiểu ghép đến thời gian nảy chồi, ra hoa và hình thành quả lê VH6 tại Thái Nguyên
3.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và kiểu ghép đến khả năng hình thành quả lê VH6 tại tỉnh Thái Nguyên
3.2.4. Ảnh hưởng của thời vụ ghép và kiểu ghép đến các chỉ tiêu về quả lê VH6 tại tỉnh Thái Nguyên
3.2.5. Ảnh hưởng của thời vụ ghép và kiểu ghép đến một số chỉ tiêu về chất lượng quả quả lê VH6 tại tỉnh Thái Nguyên
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan