[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái quát về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
1.2. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.3. Cơ sở pháp lý của công tác giải phóng mặt bằng
1.3. Những vấn đề quản lý nhà nước về đất đai ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
1.3.1. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1.3.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
1.3.3. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đất đai.
1.3.4. Giá đất và định giá đất
1.3.5. Thị trường bất động sản
1.4. Tác động của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến phát triển cơ sở hạ tầng và đời sống xã hội
1.4.1. Phát triển cơ sở hạ tầng
1.4.2. Đời sống xã hội
1.5. Thực trạng công tác bồi thường, GPMB tại tỉnh Thái Nguyên
1.5.1. Công tác GPMB tại tỉnh Thái Nguyên, khó khăn và những tồn tại
1.5.2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.3. Địa điểm tiến hành nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến thị trường đất đai và phát triển đô thị tác động đến công tác bồi thường GPMB
3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên, mối quan hệ với việc thực hiện công tác BTGPMB khi nhà nước thu hồi đất
3.2.1. Công tác quản lí nhà nước về đất đai tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của thành phố Thái Nguyên
3.2.2. Tình hình sử dụng đất đai năm 2010 và quy hoạch định hướng đến năm 2020 thành phố Thái nguyên
3.2.3. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của 2 dự án nghiên cứu tại thành phố Thái Nguyên
3.3. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất của 2 dự án nghiên cứu tại thành phố Thái Nguyên
3.3.1. Khái quát chung về dự án 1
3.3.2. Khái quát chung về dự án 2
3.3.4. Đánh giá công tác bồi thường về đất đai và các tài sản gắn liền với đất
3.3.5. Kết quả công tác bồi thường tài sản, cây cối
3.3.6. Đánh giá về chính sách hỗ trợ và nguồn kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng
3.3.7. Đánh giá tiến độ thực hiện công tác GPMB của dự án
3.3.8. Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng qua ý kiến người dân khu vực giải phóng mặt bằng
3.4. Đánh giá công tác tái định cư, lao động việc làm của người dân bị thu hồi đất tại dự án
3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đề xuất một số giải pháp
3.5.1.Những thuận lợi trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng
3.5.2. Đề xuất một số giải pháp cho công tác giải phóng mặt bằng
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan