[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa Akita Komachi tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa Akita Komachi tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất lúa của Việt Nam
1.3. Tình hình nghiên cứu lúa trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Tình hình nghiên cứu lúa trên thế giới
1.3.2. Tình hình nghiên cứu lúa ở Việt Nam
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện thời tiết khí hậu
3.1.1 Nhiệt độ
3.1.2. Ẩm độ không khí
3.1.3. Lượng mưa
3.1.4. Số giờ nắng
3.2. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Akita Komachi vụ mùa năm 2013 tại huyện Định Hóa
3.2.1. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến thời gian sinh trưởng của giống lúa Akita Komachi vụ mùa năm 2013
3.2.2. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến khả năng đẻ nhánh của giống lúa Akita Komachi vụ mùa 2013
3.2.3. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến chiều cao cây và khả năng chống đổ của giống Akita Komachi vụ mùa năm 2013
3.2.4. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến tình hình sâu, bệnh hại trên giống lúa Akita Komachi vụ mùa năm 2013
3.2.5. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Akita Komachi vụ mùa 2013
3.2.6. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến hiệu quả kinh tế của giống lúa Akita Komachi vụ mùa năm 2013
3.3. Ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Akita Komachi vụ mùa năm 2013 và vụ xuân năm 2014 tại huyện Định Hóa
3.3.1. Ảnh hưởng của phân bón đến thời gian sinh trưởng của giống lúa Akita Komachi vụ mùa 2013 và vụ xuân năm 2014
3.3.2. Ảnh hưởng của phân bón đến khả năng đẻ nhánh của giống lúa Akita Komachi vụ mùa 2013 và vụ xuân năm 2014
3.3.3. Ảnh hưởng của phân bón đến chiều cao cây và khả năng chống đổ của giống lúa Akita Komachi, vụ mùa năm 2013 và vụ xuân năm 2014
3.3.4. Ảnh hưởng của phân bón đến tình hình sâu bệnh hại giống lúa Akita Komachi vụ mùa năm 2013 và vụ xuân năm 2014
3.3.5. Ảnh hưởng của phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống lúa Akita Komachi vụ mùa năm 2013 và vụ xuân năm 2014
3.3.6. Ảnh hưởng của phân bón đến hiệu quả kinh tế của giống lúa Akita Komachi vụ mùa năm 2013 và vụ xuân năm 2014
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan