[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược sử dụng một số nguồn lực cơ bản trong phát triển nông nghiệp cho huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược sử dụng một số nguồn lực cơ bản trong phát triển nông nghiệp cho huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở khoa học
1.1.1 Cơ sở lí luận
1.1.1.1 Một số lí luận về chiến lược
1.1.1.2 Đặc điểm và vai trò của một số yếu tố nguồn lực được sử dụng trong nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế xã hội
1.1.1.3 Một số lý luận về mô hình kinh tế sử dụng trong quá trình nghiên cứu
1.1.2 Cơ sở thực tiễn về xây dựng chiến lược sử dụng các nguồn lực cơ bản phát triển KT-XH
1.1.2.1 Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực
1.1.2.2 Những phương pháp xây dựng chiến lược sử dụng các nguồn lực cơ bản phát triển kinh tế - xã hội phổ biến ở Việt Nam
1.2 Phương pháp nghiên cứu
1.2.1 Thu thập số liệu
1.2.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp
1.2.2.2 Thu thập số liệu sơ cấp
1.2.2 Xử lý và phân tích số liệu
1.2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả
1.2.2.2 Phương pháp mô hình hoá
1.2.2.3 Hệ thống các chỉ tiêu
Chương 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MỘT SỐ NGUỒN LỰC CƠ BẢN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHỔ YÊN
2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.1.1 Đặc điểm tự nhiên
2.1.1.1 Vị trí địa lý
2.1.1.2 Địa hình, địa mạo
2.1.1.3 Khí hậu
2.1.1.4 Thuỷ văn
2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.1.2.1 Đất đai và tình hình sử dụng đất đai
2.1.2.2 Tình hình dân số
2.1.2.3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật
2.1.2.4 Kết quả sản xuất, kinh doanh một số ngành chính
2.1.3 Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và nông nghiệp nói riêng
2.1.3.1 Thuận lợi
2.1.3.2 Khó khăn
2.1.4 Tác động của QH phát triển KT-XH cả nước, tỉnh Thái Nguyên đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên
2.2 Thực trạng sử dụng đất đai, dân số - lao động nông nghiệp, sản lượng lúa, sản lượng chè của huyện Phổ Yên
2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện
2.2.2 Thực trạng phát triển dân số và sử dụng lao động nông nghiệp của huyện Phổ Yên
2.2.2.1 Tình hình phát triển dân số và nguồn nhân lực
2.2.2.2 Tình hình phân bổ và sử dụng lao động nông nghiệp của huyện
2.2.3 Tình hình sản xuất lúa và phân phối lúa gạo của huyện
2.2.3.1 Tình hình sản xuất lúa
2.2.3.2 Tình hình phân phối sản lượng lúa của huyện
2.2.4 Tình hình sản xuất và phân phối chè của huyện
2.2.4.1 Tình hình sản xuất chè
2.2.4.2 Tình hình phân phối chè
2.3 Mô hình động sử dụng kết hợp các nguồn lực trong phát triển nông nghiệp của huyện đến 2020
2.3.1 Phân tích sự thay đổi của các yếu tố trong mô hình
2.3.1.1 Phân tích sự thay đổi của dân số - lao động nông nghiệp
2.3.1.2 Phân tích sự thay đổi của đất canh tác lúa, chè, rừng đến 2020
2.3.1.3 Phân tích sự thay đổi năng suất, sản lượng lúa đến 2020
2.3.1.4 Phân tích mối quan hệ giữa đất canh tác, dân số và sản lượng lúa
2.3.1.5 Phân tích sự thay đổi năng suất, sản lượng chè đến 2020
2.3.2 So sánh kết quả mô hình với quy hoạch
2.4 Phân tích sự biến động của các nguồn lực khi có sự thay đổi của các yếu tố khác trong mô hình
2.4.1 Biến động sản lượng và kế hoạch phân phối lúa khi hệ số sử dụng đất tăng
2.4.2 Biến động về đất canh tác và kế hoạch sử dụng phân bố lao động
2.4.3 Biến động sản lượng lúa khi năng suất lúa tăng và kế hoạch sử dụng phân phối lúa gạo
2.4.4 Biến động về phân phối lúa khi nhu cầu lương thực bình quân đầu người giảm
2.4.5 Biến động dân số - lao động, xu hướng phân phối đất ở, nhu cầu lúa gạo khi tỷ lệ gia tăng dân số giảm
2.4.6 Biến động tổng thể mô hình khi tất cả các yếu tổ thay đổi và kế hoạch phân bổ sử dụng đất đai và phân phối lúa gạo
2.4.7 Biến động đất rừng, đất chè và kế hoạch phân phối sản lượng chè
Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG MỘT SỐ NGUỒN LỰC CƠ BẢN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CHO HUYỆN PHỔ YÊN GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
3.1 Định hướng xây dựng chiến lược sử dụng một số nguồn lực cơ bản cho huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 – 2020
3.1.1 Quan điểm xây dựng chiến lược
3.1.2 Căn cứ để xây dựng chiến lược
3.1.3 Mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện
3.1.3.1 Mục tiêu tổng quát
3.1.3.2 Mục tiêu cụ thể
3.1.4 Định hướng sử dụng một số nguồn lực cơ bản trong phát triển nông nghiệp của huyện
3.2 Giải pháp xây dựng chiến lược sử dụng một số nguồn lực cơ bản cho huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 – 2020
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan