[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính số xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính số xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở dữ liệu địa chính
1.2. Thành phần của CSDL địa chính
1.2.1. Bản đồ địa chính
1.2.2. Các dữ liệu thuộc tính
1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Một số quy định chung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.3.3. Thẩm quyền xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.3.4. Căn cứ pháp lý của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.3.5. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính cho tổ chức sử dụng đất
1.4. Giới thiệu phần mềm TMV.Lis
1.4.1. Giới thiệu
1.4.2. Với TMV.Lis 2.0 các tỉnh/thành phố có thể
1.4.3. Các đặc điểm nổi bật của TMV.Lis 2.0:
1.5 Các mô hình triển khai HTTTĐĐ
1.5.1. Mô hình tập trung
1.5.2. Mô hình phân tán
Chương 2 : ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm
2.2.2. Thời gian
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã Vân Tùng
2.3.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai xã Vân Tùng và hệ thống hồ sơ địa chính xã Vân Tùng
2.3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số xã Vân Tùng
2.3.4. Xây dựng quy trình khai thác cơ sở dữ liệu địa chính trên một trường phần mềm TMV.Lis và môi trường Web.
2.3.5. Kết quả đạt được và những thuận lợi khó khăn khi đưa CSDL địa chính vào khai thác
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu.
2.4.2. Phương pháp xây dựng và xử lý số liệu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đã thu thập tổng hợp số liệu theo quy chuẩn
2.4.3. Phương pháp chuyên gia
2.4.4. Phương pháp thành lập bản đồ kết hợp với phương pháp mô hình hóa dữ liệu
2.4.5. Phương pháp kiểm nghiệm thực tế
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiên tự nhiên kinh tế xã hội xã Vân Tùng
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Các nguồn tài nguyên.
3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội xã Vân Tùng
3.1.4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
3.1.5. Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng
3.1.6. Đánh giá chung
3.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính xã Vân Tùng
3.2.1. Thực trạng công tác quản lý đất đai
3.2.2. Đánh giá thực trạng về hệ thống hồ sơ địa chính xã Vân Tùng
3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số xã Vân Tùng- Huyện Ngân Sơn
3.3.1. Quy trình kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Vân Tùng
3.3.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian trên phần mềm TMV.MAP
3.3.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính trên phần mềm TMV.Cadas.
3.3.4. Hoàn thiện dữ liệu địa chính và tích hợp vào CSDL đất đai xã Vân Tùng
3.4. Xây dựng quy trình khai thác cơ sở dữ liệu địa chính trên một trường phần mềm TMV.Lis và môi trường Web
3.4.1. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thông tin đất đai theo mô hình tập trung tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
3.4.2. Phương pháp quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu trên môi trường TMV.Lis và Web phục vụ quản lí đất đai
3.5. Kết quả đạt được và những thuận lợi khó khăn khi đưa CSDL địa chính vào khai thác
3.5.1. Những kết quả đạt được
3.5.2. Những khó khăn, tồn tại
3.5.3. Đề xuất giải pháp thực hiện
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan