[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua phường Thịnh Đán và phường Tân Lập

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua phường Thịnh Đán và phường Tân Lập
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài nghiên cứu
1.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2. Khái quát về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
1.2.1. Khái niệm về bồi thường và giải phóng mặt bằng
1.2.2. Nhu cầu thu hồi đất trong quá trình CNH-HĐH đất nước
1.2.3. Đặc điểm của quá trình bồi thường và giải phóng mặt bằng
1.2.4. Nguyên tắc bồi thường và điều kiện được bồi thường, hỗ trợ
1.2.5. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
1.2.6. Các chính sách của Nhà nước về bồi thường thiệt hại cho người có đất bị thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
1.3. Những nội dung cơ bản của chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo pháp luật hiện hành
1.3.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo pháp luật hiện hành
1.3.2. Bồi thường đất
1.3.3. Bồi thường, hỗ trợ về tài sản
1.4. Những kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
1.4.2. Kinh nghiệm thực tế công tác BT&GPMB ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra cơ bản
2.4.2. Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu điều tra (sử dụng phần mềm Microsoft Excel)
2.4.3. Phương pháp chuyên gia
2.4.4. Phương pháp so sánh, đối chiếu kết quả điều tra
2.4.5. Phương pháp tham khảo, kế thừa các tài liệu liên quan đến đề tài
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Tân Lập và phường Thịnh Đán
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại địa bàn nghiên cứu
3.2.1. Tình hình sử dụng đất
3.3. Khái quát về dự án nghiên cứu và các chính sách có liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn nghiên cứu
3.3.1. Giới thiệu về dự án đường Quốc lộ 3 mới
3.3.2. Các văn bản pháp lý có liên quan đến các dự án
3.3.3. Quy trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng
3.3.4. Đối tượng và điều kiện bồi thường
3.4. Tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của các hộ dân bị thu hồi đất
3.4.3. Tình hình việc làm của người dân sau khi thu hồi đất
3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số phương án giải quyết trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất
3.5.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác BT&GPMG khi Nhà nước thu hồi đất.
3.5.2. Đề xuất phương án giải quyết và rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác bồi thường bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
3.5.3. Các giải pháp cụ thể
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan