[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng xử lý Cr6+ trong nước bằng thải của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lá thông

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng xử lý Cr6+ trong nước bằng thải của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lá thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về ô nhiễm nước
1.1.1. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước
1.1.2. Tình trạng ô nhiễm nước do kim loại nặng
1.1.3. Một số nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng
1.2. Ảnh hưởng của kim loại nặng đến môi trường và sức khỏe con người
1.2.1. Ảnh hưởng của kim loại nặng đối với môi trường
1.2.2. Ảnh hưởng của một số kim loại nặng đến môi sức khỏe con người
1.3. Đại cương về Crom
1.3.1. Sự phân bố Crom trong môi trường
1.3.2. Độc tính của Crom
1.4. Một số phương pháp xử lý kim loại nặng trong nước
1.4.1. Phương pháp kết tủa hóa học
1.4.2. Phương pháp trao đổi ion
1.4.3. Phương pháp điện hóa
1.4.4. Phương pháp oxy hóa khử
1.4.5. Phương pháp sinh học
1.5.Xử lý kim loại nặng trong nước bằng phương pháp hấp phụ
1.5.1. Hiện tượng hấp phụ
1.5.2. Động học hấp phụ
1.5.3. Cân bằng hấp phụ - Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ
1.5.4.Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ
1.5.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ và giải hấp
1.5.6. Quá trình hấp phụ động trên cột
1.6. Giới thiệu về vật liệu hấp phụ có nguồn gốc sinh học
1.6.1. Một số hướng nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm vật liệu hấp phụ
1.6.2. Vật liệu hấp phụ từ lá thông
CHƯƠNG 2. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục đích nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
2.3.1. Dụng cụ và hóa chất
2.3.2. Phương pháp xác định Cr6+
2.3.3. Phương pháp chế tạo vật liệu hấp phụ từ lá thông
2.3.4. Phương pháp nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr6+ bằng vật liệu chế tạo từ lá thông
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của liều lượng và kích thước vật liệu đến hiệu suất hấp phụ Cr6+
3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đến hiệu suất hấp phụ Cr6+
3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian hiệu suất hấp phụ sắt
3.4. Khảo sát sự phụ thuộc tải trọng hấp phụ vào nồng độ cân bằng của Cr6+
3.5. Khả năng hấp phụ Cr6+ của vật liệu trong điều kiện động
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan