[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2013

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2013
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở khoa học
1.1.1 Khái quát chung về giá đất
1.1.2. Cơ sở khoa học hình thành giá đất
1.1.3. Địa tô là một trong những căn cứ hình thành giá đất
1.1.4 Lãi suất ngân hàng
1.1.5. Quan hệ cung cầu
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1.2.1. Yếu tố thông thờng
1.2.2. Yếu tố khu vực
1.2.3. Yếu tố cá biệt
1.3. Các nguyên tắc cơ bản của định giá đất
1.3.1. Nguyên tắc thay thế
1.3.2. Nguyên tắc thu lợi
1.3.3. Nguyên tắc sử dụng hiệu quả nhất
1.3.4. Nguyên tắc thù lao tăng dần, giảm dần
1.3.5. Nguyên tắc cạnh tranh
1.3.6. Nguyên tắc đóng góp
1.3.7. Nguyên tắc biến động
1.3.8. Nguyên tắc hòa hợp
1.3.9. Nguyên tắc u tiên cho đất đai
1.4. Các phương pháp định giá đất
1.4.1. Phương pháp so sánh trực tiếp
1.4.2. Phương pháp thu nhập
1.4.3. Phương pháp chiết trừ
1.4.4. Phương pháp thặng dư
1.4.5. Phương pháp chi phí
1.5. Cơ sở thực tiễn
1.5.1 Tổng quan thị trường đất đai
1.5.2. Thị trường đất đai trên thế giới
1.5.3. Thị trường đất đai Việt Nam
1.5.4. Công tác định giá đất trên thế giới và Việt Nam
1.5.5. Đặc điểm của thị trường đất đai Việt Nam trong những năm vừa qua
1.5.6. Xu thế biến động giá đất ở Thành phố Hà Tĩnh
1.6. Cơ sở pháp lý
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm tiến hành.
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại thành phố Hà Tĩnh.
2.3.2. Tình hình sử dụng và quản lý đất đai của thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2009-2011
2.3.3. Giá đất ở quy định chung trong phạm vi cả nước và địa bàn TPHT
2.3.4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
2.3.5. Đề xuất một số giải pháp
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
2.4.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.4.3. Phương pháp điều tra dữ liệu thị trường theo mẫu phiếu.
2.4.4. Phương pháp xử lý, tổng hợp, phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại Thành phố Hà Tĩnh
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình
3.1.3. Khí hậu
3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng
3.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2.2. Điều kiện cơ sở hạ tầng
3.3. Tình hình sử dụng, quản lý đất đai trên địa bàn tp. Hà Tĩnh
3.3.1. Tình hình sử dụng đất đai
3.3.2. Tình hình cấp GCN quyền SDĐ tại thành phố Hà Tĩnh.
3.4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
3.4.1. Giá đất ở quy định chung trong phạm vi cả nớc
3.4.2. Giá đất quy định trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh
3.4.3. Ảnh hưởng của loại đường phố đến giá đất
3.4.4. Ảnh hưởng của vị trí lô đất đến giá đất
3.4.5. Ảnh hưởng của chiều rộng mặt tiền của lô đất đến giá đất
3.4.6. Ảnh hưởng khả năng sinh lời của thửa đất đến giá đất
3.4.7. Ảnh hưởng của thu nhập và tăng dân số đến giá đất
3.4.8. Ảnh hưởng của quy hoạch đến giá đất
3.5. Đề xuất một số giải pháp
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan