[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xử lý Fe3+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã café

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xử lý Fe3+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã café
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu chung.
1.1.1. Nước và vai trò của nước
1.1.2. Một số vấn đề chung về ô nhiễm nước.
1.1.3. Phân loại ô nhiễm nước.
1.1.4. Các thông số môi trường chính xác định nước bị ô nhiễm.
1.2. Tổng quan về môi trường nước bị ô nhiễm kim loại nặng
1.2.1. Tình trạng ô nhiễm nước do kim loại nặng.
1.2.2.Một số nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng.
1.2.3. Ảnh hưởng của kim loại nặng đến môi trường và sức khỏe con người.
1.2.4. Một số phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng
1.3. Giới thiệu vật liệu hấp phụ.
1.3.1. Nhóm khoáng tự nhiên.
1.3.2. Nhóm nguyên liệu tự nhiên và phế thải nông nghiệp.
1.3.3. Một số loại vật liệu hấp phụ khác.
1.4.Giới thiệu về bã cafe
CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM
2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của khóa luận
2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu.
2.1.2. Nội dung nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chế tạo vật liệu hấp phụ từ bã cafe.
2.2.2. phương pháp xác định Fe3+.
2.3. Khảo sát các điều kiện tối ưu hấp phụ Fe3+của vật liệu:
2.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Fe3+ của vật liệu
2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ Fe3+ của vật liệu
2.3.3. Xác định tải trọng hấp phụ của vật liệu hấp phụ
2.3.4. Khảo sát khả năng giải hấp – tái sinh của vật liệu.
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Fe3+ của vật liệu.
3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ Fe3+ của vật liệu.
3.3. Kết quả xác định tải trọng hấp phụ của vật liệu hấp phụ.
3.4. Kết quả khảo sát khả năng giải hấp – thu hồi vật liệu.
3.4.1. Khảo sát khả năng giải hấp
3.4.2. Khảo sát khả năng thu hồi.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan