[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu và bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng của vịt Super Meat nuôi tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu và bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng của vịt Super Meat nuôi tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Một số đặc điểm sinh vật học của cây keo giậu và cây sắn
2.1.2 . Cơ sở khoa học về khả năng sinh sản của vịt
2.1.3. Tiêu tốn thức ăn/đơn vị sản phẩm
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.
3.4.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi.
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tỷ lệ nuôi sống
4.2. Ảnh hưởng của bột lá keo giậu và bột lá sắn đến năng suất trứng
4.2.1. Tỷ lệ đẻ của vịt qua các tuần tuổi
4.2.2. Năng suất và sản lượng trứng của vịt thí nghiệm
4.3. Ảnh hưởng của BLKG và BLS đến một số chi tiêu lý học của trứng
4.4. Ảnh hưởng của BLKG và BLS đến chất lượng trứng giống.
4.4.1. Tỷ lệ trứng có phôi.
4.4.2. Tỷ lệ ấp nở.
4.4.3. Tỷ lệ vịt con loại I
4.5. Tiêu tốn thức ăn và chi phí thức ăn cho sản xuất trứng và vịt con loại I
4.5.1. Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng
4.5.2. Chi phí sản xuất trứng và 1 vịt con loại I.
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan