[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Tiên Yên huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Tiên Yên huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn
2.2.1. Đô thị
2.2.2. Đô thị hóa
2.3. Thực tiễn đô thị hóa trên Thế giới và ở Việt Nam
2.3.1. Tình hình đô thị hóa trên thế giới
2.3.2. Đô thị hóa ở một số nước trên Thế giới
2.3.3. Tình hình đô thị hóa ở Việt Nam
2.3.4. Những nghiên cứu về đô thị hóa trên Thế giới và Việt Nam
Phần 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất khu vực nghiên cứu (địa bàn thị trấn Tiên Yên)
3.3.2. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Tiên Yên
3.3.3. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới đời sống của người dân trên địa bàn thị trấn Tiên Yên
3.3.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân trước sự phát triển của đô thị
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.4.3. Phương pháp phỏng vấn điều tra
3.4.4. Phương pháp quan sát trực tiếp
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất của thị trấn Tiên Yên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của thị trấn Tiên Yên
4.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội của thị trấn Tiên Yên
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường
4.1.4. Tình hình sử dụng đất tại thị trấn Tiên Yên
4.2. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Tiên Yên huyện Tiên Yên
4.2.1. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới quản lí đất tại Thị trấn Tiên Yên
4.2.2. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới biến động sử dụng đất và tình hình sử dụng đất nông nghiệp
4.3. Đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới đời sống của người dân trên địa bàn thị trấn Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
4.3.1. Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến thu nhập và việc làm của người dân
4.3.2. Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến đời sống xã hội của người dân
4.4. Thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân trước sự phát triển của đô thị
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa thị trấn Tiên Yên
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan