[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Khái quát về công tác bồi thường GPMB
2.2.1. Khái niệm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
2.2.2. Bản chất của bồi thường, GPMB
2.2.3. Những yếu tố tác động đến công tác GPMB
2.3. Cơ sở pháp lý
2.4. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.4.1. Phù hợp với phát triển kkinh tế xã hội
2.4.2. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất
2.5. Thực trạng về công tác bồi thường, GPMB trên thế giới, trong nước
2.5.1. Công tác bồi thường, GPMB trên thế giới
2.5.2. Công tác bồi thường, GPMB ở Việt Nam
2.6. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở Hà nội
2.7. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở vĩnh phúc
2.8. Quy trình tiến hành bổi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án trên địa bàn huyện Phú Lương
2.8.1. Bồi thường hỗ trợ đất Nông nghiệp
2.8.2. Bồi thường đất ở và đất phi nông nghiệp khác
2.8.3. Chính sách bồi thường về tài sản
2.8.4. Chính sách hỗ trợ
2.8.5. Chính sách tái đinh cư
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Khái quát về khu vực nghiên cứu
3.3.2. Đánh giá thực trạng công tác bồi thường GPMB
3.3.3. Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB của các dự án qua ý kiến của người dân
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn mà ban đền bù GPMB gặp phải khi tiến hành công tác bồi thường và GPMB của dự án
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bời thường và GPMB ở huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
3.4.3. Phương pháp phân tích số liệu
3.4.4. Phương pháp tham khảo, kế thừa các loại tài liệu liên quan đến đề tài
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát về vùng nghiên cứu và công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện.
4.1.1. Khái quát về huyện Phú Lương
4.1.2.Tài nguyên đất
4.1.3 Tài nguyên nước
4.1.4. Tài nguyên rừng
4.1.5. Tài nguyên nhân văn
4.2. Dân số và lao động huyện Phú Lương
4.2.1 Thu nhập và mức sống
4.2.2. Thực trạng phát triển giao thông
4.2.3. Thực trạng phát triển thủy lợi, nước sạch
4.2.4. Thực trạng phát triển giáo dục – đào tạo
4.2.5. Thực trạng phát triển y tế
4.2.6. Thực trạng phát triển thể dục - thể thao
4.2.7. Thực trạng phát triển năng lượng
4.2.8. Thực trạng phát triển bưu chính, viễn thông
4.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng
4.3.1. Quy trình thực hiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
4.3.2. Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác BTGPMB tại huyện Phú Lương
4.3.3. Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng qua các năm
4.4. Đối tượng và điều kiện bồi thường
4.4.1. Bồi thường về đất ở (Quyết định 01/2010/QĐ-UBND)
4.4.2. Bồi thường về đất nông nghiệp
4.4.3. Bồi thường về đất phi nông nghiệp
4.5. Đánh giá Tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB
4.6. Đánh giá kết quả công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng tại huyện Phú Lương thông qua ý kiến của người dân
4.7. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn mà ban đền bù GPMB gặp phải khi tiến hành công tác bồi thường và GPMB của các dự án.
4.7.1. Thuận lợi
4.7.2. Khó khăn
4.8. Đề xuất một số giải pháp của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án
PHẦN 5. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan