[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận và những căn cứ pháp lý của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính
2.1.3. Căn cứ pháp lý về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính
2.2. Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính
2.2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất
2.2.2. Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất
2.2.3. Hồ sơ địa chính
2.2.4. Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.5. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.6. Trình tự thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường
2.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nước
2.3.1. Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Thái Nguyên
2.3.2. Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.3.2. Khái quát việc quản lý và sử dụng đất đai tại phường
3.3.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
4.2. Khái quát việc quản lý và sử dụng đất đai của phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai
4.2.3. Đánh giá chung tình hình quản lý và sử dụng đất tại phường Quang Trung
4.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên trong giai đoạn 2012 - 2014
4.3.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất cho các loại đất của phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.3. Đánh giá chung về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Một số giải pháp nhằm đấy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan