[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học và pháp lí
2.1.1. Các nội dung quản lí Nhà nước về đất đai
2.1.2. Sơ lược về hồ sơ địa chính
2.1.3. Những căn cứ pháp lí của việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.4. Mục đích, yêu cầu, đối tượng, điều kiện được đăng kí đất đai và cấp GCNQSDĐ
2.1.5. Nguyên tắc và thẩm quyền cấp GCNQSDĐ
2.1.6. Qui trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2. Tổng quan tình hình cấp GCNQSD đất trên cả nước
2.3. Tổng quan tình hình cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra tình hình cơ bản của địa phương
3.3.2. Tình hình quản lí và sử dụng đất của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
3.3.3. Đánh giá kết quả công tác đăng kí, cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Những thuận lợi, khó khăn của công tác đăng kí, cấp GCNQSD của địa phương
3.3.5. Một số giải pháp khắc phục khó khăn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thống kê, thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phương pháp thực nghiệm
3.4.3. Phương pháp đối chiếu
3.4.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu
3.4.5. Phương pháp chuyên gia
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Thanh Sơn
4.2. Tình hình sử dụng đất của huyện Thanh Sơn
4.3. Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất của huyện Thanh Sơn giai đoạn 2012 - 2014
4.4. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác cấp GCNQSD đất
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan