[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phấn Mễ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phấn Mễ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở lí luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý để triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2. Sơ lược tình tình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên Thế giới, toàn quốc, huyện Phú Lương và xã Phấn Mễ
2.2.1. Tình hình cấp giấy CNQSDĐ trên thế giới
2.2.2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nước, huyện Phú Lương
2.2.2.1. Sơ lược công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn cả nước
2.2.2.2. Sơ lược công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương.
PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu
3.1.2 Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
3.3.2. Tình hình quản lí và sử dụng đất trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
3.3.3. Công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
3.3.3.1. Công tác cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
3.3.3.2. Công tác cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
3.3.3.3. Công tác cấp GCNQSDĐ theo loại đất của xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
3.3.3.4. Công tác cấp GCNQSDĐ theo các năm của xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
3.3.4. Kết quả điều tra phỏng vấn ý kiến của người dân, tổ chức
3.3.5. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Phấn Mễ
3.3.6. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và giải pháp cho công tác cấp GCNQSD đất của xã Phấn Mễ
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập
3.4.2. Phương pháp thống kê
3.4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp
3.4.4. Phương pháp so sánh và đánh giá kết quả đạt được
3.4.5. Phương pháp chuyên gia
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Đặc điểm khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên
4.1.2.6. Thực trạng môi trường
4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp
4.1.3.2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
4.1.3.3. Thương mại - dịch vụ
4.1.3.4. Dân số, lao động, việc làm, thu nhập
4.1.3.5. Giáo dục và đào tạo
4.1.3.6. Y tế và kế hoạch hoá gia đình
4.1.3.7. Văn hóa, thể thao
4.1.3.8. Cơ sở hạ tầng
4.2. Tình hình quản lí và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Phấn Mễ năm 2014
4.2.3. Đánh giá chung tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã
4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012–2014
4.3.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, cá nhân, trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012–2014
4.3.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo loại đất của xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012–2014
4.3.3.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
4.3.3.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
4.3.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất theo các năm của xã Phấn Mễ, huyện, Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012–2014
4.4. Kết quả điều tra phỏng vấn ý kiến của người dân, tổ chức
4.4.1. Đánh giá về tính công khai, minh bạch và việc hướng dẫn hồ sơ khi thực hiện cấp GCNQSD đất của xã Phấn Mễ theo người sử dụng.
4.4.2. Đánh giá về thời gian thực hiện và mức phí nộp khi thực hiện thủ tục cấp GCNQSD đất tại xã Phấn Mễ theo người sử dụng đất
4.4.3. Đánh giá về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp GCNQSD đất tại xã Phấn Mễ theo người sử dụng đất
4.4.4. Đánh giá về công tác lập, quản lý hồ sơ địa chính của xã Phấn Mễ theo ý kiến người sử dụng
4.5. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Phấn Mễ
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5. Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Phấn Mễ - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn (2012 - 2014)
4.5.1. Những kết quả đạt được
4.5.2. Những tồn tại và nguyên nhân
4.6. Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Phấn Mễ
4.6.1. Giải pháp về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ
4.6.2. Giải pháp về tăng cường Quản lý nhà nước về đất đai
4.6.3. Giải pháp về hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai
4.6.4. Giải pháp về nâng cao ý thức pháp luật đất đai cho cán bộ và nhân dân
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan