[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 đến tháng 6/2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 đến tháng 6/2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.3. Tình hình chuyển QSDĐ của Việt Nam
2.3.1. Thực tiễn việc thực hiện quyền sử dụng đất ở Việt Nam
2.3.2. Sơ lược tình hình chuyển QSDĐ của tỉnh Bắc Giang
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu
3.4 Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.4.3. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Sơ lược về tình hình cơ bản của huyện Hiệp Hòa
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội
4.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất tạị huyện Hiệp Hòa
3.2.3. Hiện trạng sử dụng đất của Thị trấn Thắng, xã Danh Thắng và Hương lâm
4.2. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất của huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2012 – tháng 6/2014
4.2.1. Đánh giá kết quả chuyển nhượng QSDĐ của Thị Trấn Thắng, xã Danh Thắng, Hương Lâm giai đoạn 2012 – tháng 6/ 2014.
4.2.2. Đánh giá kết quả chuyển tặng cho QSDĐ của Thị Trấn Thắng, xã Danh Thắng, Hương Lâm giai đoạn 2012 – 6/2014
4.2.3. Đánh giá kết quả thừa kế QSDĐ của Thị Trấn Thắng, xã Danh Thắng, Hương Lâm giai đoạn 2012 – 6/2014
4.3 Đánh giá chung về tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất ở huyện Hiệp Hòa.
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người người dân huyện Hiệp Hòa về chuyển QSDĐ
4.4.1. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân huyện Hiệp Hòa về những quy định chung của chuyển QSDĐ
4.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân huyện Hiệp Hoà về những hình thức chuyển QSDĐ
4.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các quyền sử dụng đất nói chung và quyền chuyển nhượng, tặng cho thừa kế sử dụng đất nói riêng.
4.5.1. Giải pháp về tuyên truyền phổ biến pháp luật
4.5.2. Giải pháp về đầu tư cho con người và cơ sở vật chất
4.5.3. Giải pháp về tổ chức quản lý hoạt động thực hiện các quyền sử dụng đất
4.5.4. Giải pháp về chính sách
4.5.5. Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan