[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Các nội dung của công tác quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Cơ sở lí luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở khoa học
2.1.4. Căn cứ pháp lí của công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.2. Một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.2.1. Khái niệm và một số quy định trong việc giao đất cho thuê đất
2.2.2. Khái niệm về một số quy định trong việc thu hồi đất
2.3. Sơ lược tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Sơ lược tình hình cơ bản của phường Túc Duyên
3.3.2. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai của phường Túc Duyên
3.3.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của phường Túc Duyên giai đoạn 2010 – 2014.
3.3.4. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của phường Túc Duyên giai đoạn 2010 – 2014 theo phiếu điều tra
3.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp đối với công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của phường Túc Duyên.
3.4. Phương pháp thực hiện
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp xử lí số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.1.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.1.4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn
4.1.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.2. Sơ lược hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất của phường Túc Duyên
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014
4.2.2. Sơ lược tình hình quản lý Nhà nước về đất đai tại phường Túc Duyên.
4.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của phường Túc Duyên giai đoạn 2010 – 2014
4.3.1. Đánh giá công tác giao đất
4.3.2. Đánh giá công tác cho thuê đất
4.3.3. Đánh giá công tác thu hồi đất
4.3.4. Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất theo ý kiến người dân phường Túc Duyên giai đoạn 2010 – 2014
4.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp đối với công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của phường Túc Duyên
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan