[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2013
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học, tính pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai
2.2. Những nội dung cơ bản của công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam theo Luật Đất đai 2003
2.3. Khái quát về tình hình quản lý đất đai ở Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2013
2.3.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên phạm vi cả nước
2.3.1.1. Một số kết quả đạt được
2.3.1.2. Một số tồn tại
2.3.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai ở tỉnh Lạng Sơn
2.3.2.1. Công tác tổ chức cán bộ
2.3.2.2. Một số kết quả đạt được
2.3.2.3. Một số tồn tại
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng
3.1.2. Phạm vi
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến đất đai của huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn
3.3.2. Đánh giá tình hình quản lý đất đai của huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn theo 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2010 - 2013
3.3.2.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
3.3.2.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
3.3.2.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
3.3.2.4. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3.3.2.5. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
3.3.2.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3.3.2.7. Thống kê, kiểm kê đất đai.
3.3.2.8. Quản lý tài chính về đất đai.
3.3.2.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
3.3.2.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
3.1.2.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
3.3.2.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý đất đai.
3.3.2.13. Quản lý dịch vụ công về đất đai.
3.3.2.14. Nguyên nhân tồn tại, các yếu tố tác động đến công tác quản lý đất đai của huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn.
3.3.2.15. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai của huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường
4.1.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.1.3. Thực trạng môi trường
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội
4.1.2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng
4.1.2.2. Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.1.3. Đánh giá cụ thể về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và cảnh quan môi trường
4.1.3.1. Những lợi thế
4.1.3.2. Những hạn chế
4.2. Đánh giá tình hình quản lý đất đai của huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn
4.2.1. Đánh giá việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.2.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ hành chính, lập bản đồ hành chính
4.2.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.2.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.2.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.2.5.1. Công tác giao đất
4.2.5.2. Công tác cho thuê đất
4.2.5.3. Công tác thu hồi đất
4.2.5.4 Chuyển mục đích sử dụng đất
4.2.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ
4.2.6.1. Công tác kê khai cấp GCNQSDĐ
4.2.6.2. Lập và quản lý hồ sơ địa chính
4.2.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.2.8. Quản lý tài chính về đất đai
4.2.9. Quản lý và phát triển thị trường bất động sản
4.2.10. Quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.2.11. Thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm về pháp luật đất đai
4.2.12. Giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất.
4.2.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.3. Đánh giá chung về tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia giai đoạn 2010-2013
4.4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan