[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của các mức Lysine khác nhau trong khẩu phần thức ăn có cùng mức năng lượng Protein đến sức sản xuất thịt của gà ri lai

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của các mức Lysine khác nhau trong khẩu phần thức ăn có cùng mức năng lượng Protein đến sức sản xuất thịt của gà ri lai
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của gà thịt và phương pháp xác định
2.1.2. Mối quan hệ giữa năng lượng và protein, axit amin trong thức ăn của gà thịt
2.1.3. Vai trò của lysine và vấn đề cân bằng axit amin trong khẩu phần
2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng
2.1.5. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Lương Phượng, gà Ri và con lai
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.4. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
3.4.1. Tỷ lệ nuôi sống (%)
3.4.2. Tăng khối lượng
3.4.3. Lượng thức ăn thu nhận (FI)
3.4.4. Hệ số chuyển hoá thức ăn (FCR)
3.4.5. Chỉ số sản xuất (PI)
3.4.6. Chỉ số kinh tế (EN)
3.4.7. Khảo sát chỉ tiêu năng suất thịt
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Phương hướng
4.1.2. Kết quả thực hiện
4.1.3. Kết luận
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1 Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà thí nghiệm
4.2.2. Sinh trưởng của gà Ri x gà Lương Phượng thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.2.3. Khả năng sử dụng và chuyển hoá thức ăn
4.2.4. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế của gà thí nghiệm
4.2.5. Chi phí trực tiếp cho 1 kg gà xuất bán
4.2.6. Khảo sát chỉ tiêu năng suất thịt
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan