[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn ngoại nuôi thịt, tại công ty Cổ phần Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn ngoại nuôi thịt, tại công ty Cổ phần Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội
MỤC LỤC
Phần 1. CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT
1.1. Điều tra cơ bản
1.1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.2. Tình hình kinh tế xã hội
1.1.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp
1.1.4. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty CP Bình Minh
1.1.5. Đánh giá chung
1.2. Nội dung và biện pháp công tác phục vụ sản xuất
1.2.1. Nội dung công tác phục vụ sản xuất
1.2.2. Biện pháp thực hiện
1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
1.3.1. Công tác chăn nuôi
1.3.2. Công tác thú y
1.3.3. Công tác khác
1.4. Kết luận và đề nghị
1.4.1. Kết luận
1.4.2. Đề nghị
Phần 2. CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Tổng quan tài liệu
2.2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.3. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu
2.3.2. Nội dung nghiên cứu
2.3.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Kết quả và thảo luận
2.4.1. Ảnh hưởng của chế phẩm đến khả năng sinh trưởng của lợn con giống ngoại nuôi thịt
2.4.2. Ảnh hưởng của chế phẩm đến khả năng chuyển hóa thức ăn
2.4.3. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến khả năng kháng bệnh của lợn thịt thí nghiệm
2.4.4. Hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học đến chi phí thuốc thú y/kg KL lợn thí nghiệm
2.5. Kết luận và đề nghị
2.5.1. Kết luận
2.5.2. Tồn tại
2.5.3. Đề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan