[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá chất lượng nước thải sản xuất của nhà máy chế biến tinh bột sắn tân Hiếu Hưng trên địa bàn huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá chất lượng nước thải sản xuất của nhà máy chế biến tinh bột sắn tân Hiếu Hưng trên địa bàn huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1. Hiện trạng sản xuất tinh bột sắn
2.2.2. Thành phần hóa học của củ sắn
2.2.3. Đặc điểm chất thải của quá trình sản xuất chế biến tinh bột sắn
2.2.4. Một số kinh nghiệm xử lý nước thải sản xuất tinh bột sắn trên thế giới và ở Việt Nam
2.2.5. Hiện trạng môi trường nước trên thế giới và Việt Nam
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu thứ cấp
3.4.3. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa
3.4.4. Phương pháp lấy mẫu và phân tích nước thải
3.4.5. Phương pháp so sánh kết quả phân tích
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế, xã hội huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
4.2. Đặc điểm của nhà máy tinh bột sắn Tân Hiếu Hưng
4.2.1. Vị trí, quy mô
4.2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
4.2.3. Công nghệ sản xuất
4.2.4. Hiện trạng sử dụng nước của nhà máy tinh bột sắn Tân Hiếu Hưng
4.3. Đánh giá chất lượng và ảnh hưởng của nước thải sản xuất đến môi trường
4.3.1. Hiện trạng chất lượng nước thải
4.3.2. Hiện trạng nước mặt
4.3.3. Đánh giá chất lượng nước thải
4.3.4. Ý kiến của người dân về ảnh hưởng của nước thải nhà máy đến môi trường
4.4. Một số định hướng và giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước do nước thải nhà máy gây ra
4.4.1. Trước mắt
4.4.2. Định hướng lâu dài
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan