[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình trên địa bàn xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình trên địa bàn xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái quát về bồi thường giải phóng mặt bằng
2.1.1. Khái niệm về bồi thường giải phóng mặt bằng
2.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng
2.1.3. Những yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng
2.2. Cơ sở khoa học của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
2.2.1. Cơ sở lý luận
2.2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.3. Cơ sở pháp lý
2.3. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên thế giới và một số tỉnh trong nước
2.3.1. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên thế giới
2.3.2. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở Việt Nam
2.3.3. Công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.3.1. Đánh giá sơ lược tình hình cơ bản trên địa bàn nghiên cứu
3.3.2. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
3.3.3. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng qua ý kiến của người dân khu vực giải phóng mặt bằng
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và đề xuất phương án giải quyết
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập, tài liệu, số liệu sơ cấp
3.4.2. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu và xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Sơ lược tình hình cơ bản của địa bàn nghiên cứu
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của địa bàn nghiên cứu
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Hồng Tiến
4.1.4. Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Hồng Tiến.
4.2. Đánh giá công tác bồi thường GPMB tại dự án Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình
4.2.1. Vài nét về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình I
4.2.2. Quy trình thực hiện công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ và tái định cư
4.2.3. Kết quả thu hồi, bồi thường GPMB dự án Xây dựng hạ tầng Khu Công Nghiệp Yên Bình I trên địa bàn xã Hồng Tiến
4.2.4. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án
4.2.5. Đánh giá công tác hỗ trợ
4.2.6. Đánh giá chung về kết quả công tác bồi thường GPMB của dự án
4.3. Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB của dự án qua ý kiến người dân
4.3.1. Sự hiểu biết của người dân về công tác bồi thường GPMB
4.3.2. Kết quả bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án qua phiéu điều tra ý kiến của người dân
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công việc GPMB của dự án, một số bài học kinh nghiệm và đề xuất những phương án giải quyết
4.4.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công việc GPMB
4.4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan