[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất của thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2011- 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất của thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2011- 2013
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.1.2. Các nội dung của công tác quản lý nhà nước về đất đai
2.1.3. Cơ sơ pháp lý của công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.1.4. Khái niệm và một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất.
2.2. Sơ lược tình hình giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của Quảng Ninh
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm, thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Cẩm Phả
3.3.2. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai của thành phố Cẩm Phả
3.3.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của thành phố Cẩm Phả giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích và đối chiếu với các văn bản pháp quy của Nhà nước
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Cẩm Phả
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế và xã hội
4.2. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai của thành phố Cẩm Phả
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của thành phố Cẩm Phả năm 2013
4.2.2. Thực trạng cán bộ địa chính thành phố Cẩm Phả
4.2.3. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai của thành phố Cẩm Phả
4.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2011 - 2013
4.3.1. Đánh giá công tác giao đất của thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2011 - 2013
4.3.2. Đánh giá công tác cho thuê đất của thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2011- 2013
4.3.3. Đánh giá công tác thu hồi đất của thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2011- 2013
4.3.4. Tổng hợp chung công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2011- 2013
4.3.5. Đánh giá sự hiểu biết của người dân thành phố Cẩm Phả về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp đối với công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của thành phố Cẩm Phả
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Ý kiến của người dân về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan