[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở thực hiện đề tài
2.1.1. Các khái niệm cơ bản về đất đai và quy hoạch sử dụng đất
2.1.2. Các căn cứ pháp lý của công tác quy hoạch sử dụng đất đai
2.1.3. Một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác quy hoạch sử dụng đất
2.2. Tình hình quy hoạch sử dụng đất trên thế giới và ở việt nam
2.2.1. Tình hình quy hoạch sử dụng đất trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu và tiến hành quy hoạch sử dụng đất đai ở Việt Nam qua các thời kỳ
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành.
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
3.3.2. Phương pháp khảo sát thực tế
3.3.3. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu, tài liệu
3.3.4. Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh
3.3.5. Phương pháp kế thừa
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã tức tranh, huyện phú lương, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
4.1.3. Các nguồn tài nguyên
4.1.4. Thực trạng môi trường
4.1.5. Tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất
4.1.6. Thực trạng phát triển cơ sở hạn tầng
4.2. Tình hình công tác quản lý nhà nước về đất đai của xã tức tranh
4.3. Giới thiệu sơ lược quy hoạch sử dụng đất xã tức tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2010 – 2015
4.4. Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất xã tức tranh giai đoạn 2011 - 2014
4.4.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất
4.4.2. Đánh giá sự biến động các loại đất trên địa bàn xã Tức Tranh giai đoạn 2011 – 2014
4.4.4. đánh giá kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn quy hoạch 2011 -2014
4.4.5. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng của xã Tức Tranh giai đoạn 2011 – 2014
4.4.6. Tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã Tức Tranh giai đoạn 2011 - 2014
4.5. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ địa chính và người dân xã Tức Tranh về công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất
4.6. Những tồn tại chủ yếu trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của xã tức tranh giai đoạn 2011 - 2014, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
4.6.1. Những tồn tại chủ yếu trong việc thực hiện quy hoạch
4.6.2. Một số giải pháp khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan