[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Bố Hạ huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Bố Hạ huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang năm 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở thực tiễn
2.1.3. Cơ sở pháp lý
2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam
2.2.1. Trên thế giới
2.2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam
2.3. Tình hình nghiên cứu về đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam
2.3.1. Trên Thế giới
2.3.2. Tại Việt Nam
PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng đất của xã Bố Hạ
3.2.2. Thực trạng các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Bố Hạ
3.2.3. Đánh giá các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Bố Hạ 
3.2.4. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Bố Hạ
3.2.5. Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tối ưu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Chọn điểm nghiên cứu
3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu
3.3.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
3.3.4. Phương pháp chuyên gia
2.3.5. Phương pháp tính hiệu quả sử dụng đất
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Bố Hạ
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
4.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
4.2.1. Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.2.2. Biến động đất nông nghiệp năm 2014
4.2.3. Các loại hình sử dụng đất ruộng
4.2.4. Hiệu quả trong sử dụng đất ruộng
4.2.5. Thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản
4.2.6. Đánh giá khả năng thích hợp và lựa chọn các LUT có triển vọng
4.3. Định hướng sử dụng đất ruộng có hiệu quả tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
4.3.3. Định hướng sử dụng đất ruộng và phát triển nông nghiệp
4.3.4. Những giải pháp thực hiện định hướng sử dụng đất ruộng có hiệu quả
PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan