[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh do giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh do giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh học của Oesophagostomum
2.1.1.1. Vị trí của Oesophagostomum trong hệ thống phân loại động vật học
2.1.1.2. Đặc điểm hình thái và cấu tạo Oesophagostomum ký sinh ở lợn
2.1.1.3. Vòng đời của Oesophagostomum spp. ở lợn
2.1.1.4. Sự phát triển và sức đề kháng của trứng Oesophagostomum spp. ở ngoại cảnh
2.1.2. Bệnh Oesophagostomum spp. ở lợn
2.1.2.1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh Oesophagostomum
2.1.2.2. Cơ chế sinh bệnh của bệnh Oesophagostomum spp.ở lợn
2.1.2.4. Chẩn đoán bệnh Oesophagostomum spp. lợn
2.1.2.5. Phòng, trị Oesophagostomosis cho lợn
2.2. Tình hình nghiên cứu Oesophagostomosis ở lợn
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra về thực trạng chăn nuôi và phòng chống bệnh ký sinh trùng cho lợn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Tình hình nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp. trên lợn ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Xác định hiệu lực một số thuốc tẩy giun Oesophagostomosis cho lợn trên thực địa
3.3.4. Đề xuất và ứng dụng biện pháp phòng trị Osophagostomosis cho lợn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp lấy mẫu
3.4.2. Phương pháp xét nghiệm mẫu
3.4.3. Đánh giá hiệu lực tẩy Oesophagostomum của thuốc RTDLEVAMISOL và FENSOL-SAFETY
3.4.4. Đề xuất biện pháp phòng bệnh Oesophagostomum spp. cho lợn
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thực trạng phòng chống bệnh giun sán cho lợn ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
4.2. Đặc điểm dịch tễ bệnh do giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra ở lợn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp. ở lợn tại một số xã thuộc huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
4.2.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Oesophagostomum spp. theo tuổi lợn
4.2.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Oesophagostomum spp. theo giống lợn
4.2.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Oesophagostomum spp. theo 6 tháng cuối năm 2014
4.2.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Oesophagostomum spp. theo phương thức chăn nuôi
4.2.6. Biến động tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp. theo tính biệt
4.3. Xác định hiệu lực hai loại thuốc tẩy giun Oesophagostomum spp. cho lợn trên thực địa
4.4. Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh Oesophagostomum spp. cho lợn
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan