[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk Down tại đây
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đ tài
2. Mục tiêu đ tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
4. Giới hạn đ tài
5. Những đóng góp mới của Luận án
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình sản xuất cà phê trên thế giới và trong nước
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.1.3. Tình hình sản xuất cà phê ở Tây Nguyên
1.1.4. Tình hình sản xuất cà phê ở Đắk Lắk
1.2. Ảnh hưởng các yếu tố sinh thái đến sinh trưởng, phát triển cây cà phê
1.3. Đất trồng cà phê
1.3.1. Tính chất lí học của đất
1.3.2. Tính chất hóa học của đất
1.4. Vai trò của đạm, lân, kali và những nghiên cứu trong, ngoài nước v liu lượng và cách bón đối với cây cà phê
1.4.1. Đạm đối với cây cà phê
1.4.2. Lân đối với cây cà phê
1.4.3. Kali đối với cây cà phê
1.4.4. Liu lượng bón đạm, lân và kali cho cà phê
1.4.5. Số lần và tỉ lệ bón đạm, lân và kali cho cà phê
1.5. Vai trò của kẽm, bo và những nghiên cứu trong, ngoài nước v kẽm và bo đối với cây cà phê
1.5.1. Kẽm đối với cây cà phê
1.5.2. Bo đối với cây cà phê
1.5.3. Bón kẽm và bo cho cà phê
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu về liều lượng bón đạm và kali cho cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan
2.2.2. Nghiên cứu v cách bón (số lần và tỉ lệ) đạm, lân và kali cho cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan
2.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ của ZnSO4 và Rosabor đối với cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Bố trí thí nghiệm
2.3.2. Phương pháp theo dõi
2.3.3. Phương pháp phân tích
2.3.4. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu liu lượng bón đạm và kali cho cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan
3.1.1. Ảnh hưởng của liu lượng bón đạm và kali đến hàm lượng một số chất trong đất và lá cà phê
3.1.2. Ảnh hưởng của liu lượng bón đạm và kali đến hàm lượng các sắc tố quang hợp, quá trình sinh trưởng phát triển cà phê
3.1.3. Ảnh hưởng của liu lượng bón đạm và kali đến năng suất, tỉ lệ hạt cà phê nhân xuất khẩu
3.1.4. Hiệu quả kinh tế và hiệu suất đầu tư phân bón khi bón tăng lượng đạm và kali cho cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh
3.1.5. Tóm tắt kết quả thí nghiệm 1
3.2. Ảnh hưởng cách bón (số lần và tỉ lệ bón) đạm, lân và kali đến cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan
3.2.1. Ảnh hưởng của số lần và tỉ lệ bón đạm, lân và kali đến hàm lượng một số chất trong đất và lá cà phê
3.2.2. Ảnh hưởng của số lần và tỉ lệ bón đạm, lân và kali đến hàm lượng các sắc tố quang hợp, sinh trưởng phát triển của cây cà phê
3.2.3. Ảnh hưởng của số lần và tỉ lệ bón đạm, lân và kali đến năng suất, tỉ lệ hạt cà phê nhân xuất khẩu
3.2.4. Hiệu quả kinh tế và hiệu suất đầu tư phân bón với số lần và tỉ lệ bón đạm, lân và kali khác nhau
3.2.5. Tóm tắt kết quả thí nghiệm 2
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ của ZnSO4 và Rosabor đối với cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan
3.3.1. Hàm lượng một số chất trong đất thí nghiệm
3.3.2. Ảnh hưởng nồng độ của ZnSO4 và Rosabor đến hàm lượng một số chất trong lá cà phê
3.3.3. Ảnh hưởng nồng độ của ZnSO4 và Rosabor đến quá trình quang hợp, sinh trưởng phát triển của cà phê
3.3.4. Ảnh hưởng nồng độ của ZnSO4 và Rosabor đến năng suất, tỉ lệ hạt cà phê nhân xuất khẩu
3.3.5. Hiệu quả kinh tế và hiệu suất đầu tư phân bón khi phun ZnSO4 và Rosabor với nồng độ khác nhau cho cà phê vối
3.3.6. Tóm tắt kết quả thí nghiệm 3
KT LUẬN VÀ Đ NGHỊ
1. Kết luận
2. Đ nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]
[kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk

[/kythuat]

Bài viết liên quan