[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn La Résidence


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn La Résidence
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu
Danh mục sơ đồ, mô hình
Danh mục các bảng biểu
Tóm tắt nghiên cứu
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài 
2. Mục tiêu nghiên cứu       
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu  
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU          
1.1. Các vấn đề liên quan đến khách sạn, hoạt động kinh doanh khách sạn 
1.2. Chất lượng và dịch vụ trong kinh doanh khách sạn           
1.2.1. Chất lượng và dịch vụ
1.2.2. Chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn 
1.2.3. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ khách sạn
1.2.4. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ của các khách sạn
1.2.5. Đánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn
1.3. Thực tiễn công tác công tác thực hiện việc đánh giá, nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn La Résidence và trên địa bàn tỉnh toàn tỉnh
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan về khách sạn La Résidence
2.1.1. Thông tin chung
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn La Résidence
2.1.4. Tình hình lao động của khách sạn La Résidence qua 3 năm 2008 - 2010
2.1.5. Biến động về tổng lượt khách, tổng ngày khách, thời gian lưu trú bình quân của khách sạn khách sạn La Résidence qua 3 năm 2008 - 2010
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn giai đoạn 2008 - 2010 và đường lối phát triển trong thời gian qua
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Mô tả cơ cấu mẫu điều tra
2.2.2. Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha           
2.2.3. Ý kiến đánh giá của khách hàng
2.2.3.1. Ý kiến đánh giá về bộ phận tiền sảnh
2.2.3.1.1. Ý kiến đánh giá về không gian bộ phận tiền sảnh
2.2.3.1.3. Ý kiến đánh giá về nhân viên lễ tân
2.2.3.1.4. Ý kiến đánh giá về nhân viên lobby-bar
2.2.3.2. Ý kiến đánh giá về bộ phận buồng phòng
2.2.3.3. Ý kiến đánh giá về bộ phận nhà hàng
2.2.3.4. Ý kiến đánh giá về các dịch vụ bổ sung
2.2.3.5. Ý kiến đánh giá tổng hợp 
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN LA RÉSIDENCE
3.1. Định hướng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn La Résidence
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng cụ thể
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn La Résidence
3.2.1. Nâng cao trình độ đội ngũ lao động lao động trong khách sạn 
3.2.2. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật
3.3.3. Các giải pháp khác
3.3.4. Các giải pháp khách hàng góp ý
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan