[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật ở Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật ở Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Những đóng góp mới của đề tài luận án
7. Kết cấu của luận án
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SẢN PHẨM CÓ KHUYẾT TẬT GÂY RA
1.1. Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại
1.1.1. Khái niệm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại
1.1.2. Đặc điểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại
1.1.3. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
1.1.4. So sánh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
1.2. Khái quát về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
1.2.1. Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
1.2.2. Đặc điểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
1.2.3. Lịch sử hình thành và phát triển của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
1.2.4. Các học thuyết xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
1.2.5. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
1.2.6. Những yếu tố cơ bản của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SẢN PHẨM CÓ KHUYẾT TẬT GÂY RA Ở VIỆT NAM
2.1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
2.1.1. Nhóm quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
2.1.2. Nhóm quy định riêng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
2.1.3. Đánh giá chung hệ thống pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
2.2. Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra ở Việt Nam
2.2.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra của người tiêu dùng
2.2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
2.2.3. Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra tại hệ thống các cơ quan nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
2.2.4. Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra tại hệ thống các tổ chức trọng tài thương mại
2.2.5. Thực trạng thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra tại các tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng
CHƯƠNG : KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SẢN PHẨM CÓ KHUYẾT TẬT GÂY RA Ở VIỆT NAM
3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra ở Việt Nam
3.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về những yếu tố c bản của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra
3.2.2. Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra của hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
3.2.3. Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra của hệ thống cơ quan tòa án
3.2.4. Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra của hệ thống các tổ chức trọng tài thương mại
3.2.5. Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
3.2.6. Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra của các tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng
3.2.7. Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra của người tiêu dùng
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan