[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1. Những vấn đề cở bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2. Tổng quan về tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3. Bài học kinh nghiện từ một sơ quốc gia và vùng lãnh thổ về tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chương 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Sơ lược về tình hình kinh tế, xã hội cuat TP.HCM
2.2. Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2.3. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2.4. Những kết luận rút ra từ phân tích đánh giá hoạt động tín dụng của các ngân hàng TMCP đối với DNNVV trên địa bàn TP.HCM
Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
3.1. Định hướng phát triển tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần đối với DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3.2. Giải pháp mở rộng tín dụng giữa các NHTMCP đối với DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTMCP đối với DNNVV trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3.4. Các khuyến nghị đối với hiệp hội và cơ quan quản lý Nhà Nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan