[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ Y tế cho phụ nữ Người Dao về khía cạnh văn học - xã hội tại huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ Y tế cho phụ nữ Người Dao về khía cạnh văn học - xã hội tại huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Định nghĩa văn hóa
1.1.2. Khái niệm phong tục tập quán
1.1.3. Khái niệm dân tộc, quốc gia dân tộc, dân tộc thiểu số
1.1.4. Một số thuật ngữ khác
1.2. Một số đặc điểm văn hóa – xã hội dân tộc Dao liên quan đến sức khoẻ
1.2.1. Ngôn ngữ
1.2.2. Nhà ở
1.2.3. Ăn, uống
1.2.4. Tục lệ sinh đẻ và nuôi con
1.2.5. Tín ngưỡng liên quan đến bệnh tật
1.2.6. Phong tục tập quán
1.2.7. Một số kiêng kỵ
1.2.8. Tri thức y học dân gian
1.3. Tình hình sức khỏe, sức khỏe sinh sản của phụ nữ
1.3.1. Đặc điểm cơ thể liên quan đến bệnh tật ở nữ giới
1.3.2. Sức khỏe sinh sản - nguy cơ bệnh tật cao nhất ở nữ giới
1.4. Nữ giới trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế
1.4.1. Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế Việt Nam
1.4.2. Hệ thống quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu - công cụ đánh giá tiếp cận và sử dụng DVYT
1.4.3. Hệ thống tổ chức y tế tỉnh Bắc Kạn
1.4.4. Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế
1.5. Công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở
1.5.1. Một số nghiên cứu về khám chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở tại Việt Nam
1.5.2. Một số nghiên cứu ở các tỉnh miền núi phía Bắc
1.5.3. Các nghiên cứu đã tiến hành ở Bắc Kạn
1.6. Một số nghiên cứu về sử dụng dịch vụ y tế ở các nước khác
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Các biến số và chỉ số nghiên cứu
2.5. Phương pháp thu thập số liệu
2.6. Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số nghiên cứu
2.7. Phương pháp xử lý số liệu
2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm văn hoá - xã hội của người Dao tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
3.2. Thực trạng cung cấp dịch vụ y tế tại tuyến y tế cơ sở
3.3. Mô hình bệnh tật, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ và cách xử trí của người Dao khi bị ốm
3.4. Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của phụ nữ người Dao và một số yếu tố liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ hiện có tại địa phương
Chương 4. BÀN LUẬN.
4.1. Một số đặc điểm văn hoá - xã hội của phụ nữ người Dao liên quan đến sức khoẻ
4.2. Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ y tế của phụ nữ người Dao
4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của phụ nữ người Dao tại địa bàn nghiên cứu
4.4. Đánh giá và phân tích một số yếu tố liên quan đến cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ hiện có tại địa phương
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan