[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quá trình phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quá trình phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở Việt Nam
MỤC LỤC
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH LỚP GHÉP TIỂU HỌC
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Nghiên cứu về phát triển loại hình lớp ghép tiểu học trên thế giới
1.1.2. Nghiên cứu quá trình phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở Việt Nam
1.2. Những vấn đề cơ bản về dạy học tiểu học
1.2.1. Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học
1.2.2. Mục tiêu giáo dục tiểu học và những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học ở Tiểu học
1.3. Cơ sở lý luận của phát triển loại hình lớp ghép tiểu học
1.3.1. Quan điểm về sự phát triển
1.3.2. Đặc điểm, mục tiêu, bản chất của quá trình dạy học lớp ghép tiểu học
1.3.3. Quan hệ giáo viên và học sinh trong loại hình lớp ghép, môi trường dạy học lớp ghép
1.3.4. Kế hoạch dạy học lớp ghép
1.3.5. Nguyên tắc và phương pháp dạy học lớp ghép tiểu học
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng loại hình lớp ghép
Kết luận chương 1
Chương 2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOẠI HÌNH LỚP GHÉP TIỂU HỌC Ở VIỆT NAM VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY
2.1. Thực trạng phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay
2.2. Thực trạng phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở vùng Đồng bằng Sông Cửu long từ năm 1975 đến nay
2.2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội và phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1975 đến nay
2.2.2. Thực trạng loại hình dạy học lớp ghép tiểu học ở vùng ĐBSCL giai đoạn 1975 đến 2009
Kết luận chương 2
Chương 3. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNHLỚP GHÉP TIỂU HỌC
3.1. Cơ sở pháp lý và những nguyên tắc phát triển loại hình lớp ghép tiểu học
3.1.1. Những văn bản pháp lý phát triển loại hình lớp ghép tiểu học
3.1.2. Nguyên tắc cơ bản phát triển loại hình dạy học lớp ghép tiểu học
3.2. Hệ thống các biện pháp
3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và các lực lượng xã hội về vai trò của mô hình lớp ghép tiểu học
3.2.2. Đổi mới mục tiêu nội dung chương trình lớp ghép nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học
3.2.3. Thiết kế bài học lớp ghép theo hướng dạy học hợp tác phù hợp với mục tiêu dạy học và đối tượng học sinh vùng miền, điều kiện dạy học
3.2.4. Tăng cường dạy học hợp tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học lớp ghép
3.2.5. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học lớp ghép
3.2.6. Quy hoạch lại mạng lưới hệ thống lớp ghép trên địa bàn
3.2.7. Tăng cường cơ sở vật chất, tài chính hỗ trợ phát triển lớp ghép
3.2.8. Tổ chức dạy học mô hình lớp ghép tiểu học hai trình độ và hai dân tộc trong một lớp học
3.2.9. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất
3.3. Thực nghiệm kiểm chứng các biện pháp đề xuất
3.3.1. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất
3.3.2. Thực nghiệm sư phạm
3.3.2.1. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
3.3.3.2. Tiến trình và phương pháp thực nghiệm
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan