[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng, yếu tố liên quan đến tồn dư kháng sinh, hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại thành phố Thái Nguyên và hiệu quả can thiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng, yếu tố liên quan đến tồn dư kháng sinh, hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại thành phố Thái Nguyên và hiệu quả can thiệp
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm và phân loại kháng sinh
1.1.2. Khái niệm và phân loại Hormone
1.1.3. Chăn nuôi lợn an toàn sinh học
1.1.4. Tồn dư kháng sinh và hormone trong cơ thể động vật
1.1.5. Sử dụng kháng sinh và hormone trong chăn nuôi
1.1.6. Những tác hại của tồn dư kháng sinh, hormone
1.1.7. Các phương pháp phát hiện tồn dư kháng sinh, hormone trong thịt và một số sản phẩm từ thịt lợn
1.2. Nghiên cứu về tồn dư kháng sinh, hormone trong chăn nuôi trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Nghiên cứu trên thế giới
1.2.2. Nghiên cứu về tồn dư kháng sinh, hormone ở Việt Nam
1.3. Biện pháp giảm tồn dư kháng sinh và hormone trong thịt lợn
1.3.1. Nhóm giải pháp truyền thông Giáo dục sức khỏe
1.3.2. Nhóm giải pháp về kiểm tra, thanh tra và kiểm soát chất lượng thực phẩm
1.3.2.1. Thanh tra, giám sát
1.3.2.2. Kiểm soát
1.3.2.3. Luật pháp
1.3.3. Nhóm giải pháp đối với nhà sản xuất
1.3.3.1. Tìm các chế phẩm thay thế kháng sinh
1.3.3.2. Hạn chế sử dụng kháng sinh trong phòng trị bệnh cho lợn
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.1.3.1. Giai đoạn I
2.1.3.2. Giai đoạn II
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp chọn mẫu
2.2.4. Nội dung can thiệp
2.2.5. Đánh giá sau can thiệp
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu và cách đánh giá
2.4. Phương pháp thu thập số liệu
2.5. Phương pháp đánh giá phân tích xử lý số liệu
2.6. Khống chế sai số
2.7. Đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng tồn dư kháng sinh, hormone trong thịt, thận và gan lợn
3.1.1. Thực trạng tồn dư kháng sinh, hormone trong thịt, thận và gan lợn
3.1.2. Thực trạng tồn dư hormone trong thịt, thận và gan lợn
3.2. Một số yếu tố liên quan đến tồn dư kháng sinh, hormone trong thịt, thận và gan lợn
3.2.1. Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành của người chăn nuôi lợn về chăn nuôi lợn an toàn sinh học
3.2.2. Một số yếu tố liên quan đến tồn dư kháng sinh, hormone
3.3. Đánh giá hiệu quả can thiệp cải thiện tình trạng tồn dư kháng sinh, hormone trong thịt, thận và gan lợn sau can thiệp
3.3.1. Kết quả hoạt động can thiệp
3.3.2. Sự thay đổi KAP của người chăn nuôi về chăn nuôi lợn an toàn sinh học
3.3.3. Kết quả tồn dư kháng sinh trong thịt lợn sau can thiệp
3.3.4. Sự chấp nhận của cộng đồng và những khó khăn đối với việc thực hiện giải pháp can thiệp
Chương 4 BÀN LUẬN
4.1. Xác định tồn dư kháng sinh và hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại thành phố Thái Nguyên
4.1.1. Tồn dư kháng sinh trên thịt, thận và gan lợn
4.1.2. Tồn dư hormone trên thịt, thận và gan lợn
4.2. Mô tả KAP liên quan đến tồn dư kháng sinh, hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại thành phố Thái Nguyên
4.2.1. Kiến thức, thái độ và thực hành của người chăn nuôi lợn về sử dụng an toàn kháng sinh, hormone trong chăn nuôi
4.2.2. Mối liên quan giữa KAP về ATSH của người chăn nuôi lợn với tình trạng tồn dư trên thịt, thận và gan lợn
4.2.3. Mối liên quan của phương thức chăn nuôi với tồn dư kháng sinh, hormone trong sản phẩm
4.3. Đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tồn dư kháng sinh, hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại thành phố Thái Nguyên.
4.3.1. Đặc điểm và tình hình chăn nuôi lợn của 2 phường nghiên cứu
4.3.2. Hoạt động can thiệp
4.3.3. Hiệu quả can thiệp
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan