[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tối ưu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán

[/kythuat]
[tomtat]
Tối ưu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
1.1. Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu phân tán
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Những ưu điểm của cơ sở dữ liệu phân tán
1.1.3 Những nhược điểm của cơ sở dữ liệu phân tán
1.2. Các đặc trưng trong suốt của cơ sở dữ liệu phân tán
1.2.1 Trong suốt phân tán
1.2.2 Trong suốt giao dịch
1.2.3 Trong suốt thất bại
1.2.4 Trong suốt thao tác
1.2.5 Trong suốt về tính không thuần nhất
1.3 Kiến trúc tham chiếu của cơ sở dữ liệu phân tán
1.4 Các kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán
1.4.1 Phân đoạn
1.4.3 Định vị dữ liệu
1.5 Kết luận
Chương 2. CÁC NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA TỐI ƯU HÓA CÂU TRUY VẤN PHÂN TÁN
2.1. Các chiến lược tối ưu hóa cơ bản
2.2. Các phép biến đổi đại số
2.2.1 Các yêu cầu của phép biến đổi tối ưu hoá câu truy vấn
2.2.2 Biểu thức tương đương
2.2.3 Các qui tắc liên quan đến phép kết nối và tích Decartes
2.2.4 Các qui tắc liên quan đến phép chọn và phép chiếu
2.2.5 Thuật toán cải tiến cây biểu diễn biểu thức quan hệ
2.3 Phân rã câu truy vấn thành những câu truy vấn con
2.3.1 Đồ thị nối các quan hệ
2.3.2 Tách câu truy vấn thành các câu truy vấn con
2.3.3 Dùng phép nửa kết nối để giảm kích thước quan hệ
2.3.4 Phương pháp thay thế n-bộ
2.4 Các kỹ thuật tối ưu hóa tập trung
2.4.1 Thuật toán INGRES
2.4.2 Thuật toán SYSTEM R
2.5 Kết luận
Chương 3. TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN PHÂN TÁN
3.1 Phân rã câu truy vấn
3.1.1 Chuẩn hoá
3.1.2 Phân tích
3.1.3 Loại bỏ dư thừa
3.1.4 Viết lại
3.2 Định vị dữ liệu phân tán
3.2.1 Rút gọn phân đoạn ngang nguyên thuỷ
3.2.2 Rút gọn phân đoạn dọc
3.2.3 Rút gọn phân đoạn gián tiếp
3.2.4 Rút gọn phân đoạn hỗn hợp
3.3 Khái quát về xử lý câu truy vấn
3.3.1 Vấn đề xử lý truy vấn
3.3.2 Các mục tiêu của xử lý câu truy vấn
3.3.3 Các giai đoạn xử lý câu truy vấn
3.4 Tối ưu hoá các truy vấn phân tán
3.4.1 Đầu vào bộ tối ưu hoá câu truy vấn
3.4.2 Thứ tự kết nối trên các câu truy vấn đoạn
3.4.3 Các thuật toán tối ưu hoá câu truy vấn phân tán
3.4.3 Kết luận
Chương 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM THUẬT TOÁN
4.1 Xác định thuật toán
4.2 Cài đặt thử nghiệm thuật toán tối ưu truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán
4.2.1 Cấu trúc của CSDL
4.2.2 Xây dựng ứng dụng
4.3 Kết luận
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan