[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng nội suy RBF vào phương trình khuếch tán truyền tải

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng nội suy RBF vào phương trình khuếch tán truyền tải
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NỘI SUY HÀM NHIỀU BIẾN BỞI HÀM RBF
1.1 XẤP XỈ HÀM BẰNG NỘI SUY
1.1.1 Bài toán nội suy
1.1.2 Đa thức nội suy Lagrange
1.1.2.1 Xây dựng đa thức nội suy
1.1.2.2 Sai số nội suy
1.1.3 Đa thức nội suy với mốc cách đều.
1.3.1 Công thức tổng quát
1.1.3.2 Sai phân hữu hạn
1.1.3.3 Công thức nội suy Newton
1.2. XẤP XỈ BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU
1.2.1 Xấp xỉ thực nghiệm.
1.2.2 Xấp xỉ bằng đa thức
1.2.3 Xấp xỉ hàm khả tích
1.3 Tính gần đúng đạo hàm bằng đa thức nội suy
1.4 HÀM CƠ SỞ BÁN KÍNH VÀ CÁC TÍNH CHẤT
1.4.1 Hàm hàm cơ sở bán kính (Radial Basis Function networks)
1.4.2 Tính chất hàm bán kính (radial function): Hàm bán kính là hàm chỉ phụ thuộc vào khoảng cách từ đối số x đến một điểm c (gọi là tâm) cho trước
1.4.3 hàm cơ sở bán kính (RBF)
1.4.4 Quá trình học của hàm
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH KHUẾCH TÁN TRUYỀN TẢI
2.1 Giới thiệu bài toán
2.2 Mô hình toán học
2.3 Mở rộng hàm RBF – Hàm RBF nhiều lớp cho phương trình khuếch tán truyền tải:
Chương 3. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH KHUẾCH TÁN - TRUYỀN TẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI
3.1. Bài toán khuếch tán truyền tải trong phương pháp lưới
3.2. Phương pháp không lưới giải bài toán
MỘT SỐ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN
KẾT LUẬN

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan