[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn phường hội hợp thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn phường hội hợp thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận công tác bồi thường GPMB
1.2. Cở sở pháp lý công bồi thường GPMB
1.3. Cơ sở thực tiễn một số nước trên thế giới và tổ chức ngân hàng
1.3.1. Trung Quốc
1.3.2. Thái Lan
1.3.3. Inđônêxia
1.3.4. Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
1.3.5. Nhận xét và đánh giá
1.4. Khái quát về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1.4.1. Thu hồi đất
1.4.2. Bồi thường
1.4.3. Hỗ trợ
1.4.4. Tái định cư
1.5. Đặc điểm của công tác bồi thường GPMB
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
1.6.1. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
1.6.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.6.3. Công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.6.4. Yếu tố giá đất và định giá đất
1.6.6. Yếu tố con người
1.7. Nghiên cứu chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở Việt Nam
1.7.1. Trước khi có Luật Đất đai năm 1993
1.7.2. Thời kỳ 1993 – 2003
1.7.3. Từ khi có Luật Đất đai năm 2003
1.7.4. Nhận xét, đánh giá
1.8. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất ở tỉnh Vĩnh Phúc
1.8.1. Ban hành các văn bản quy định thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất
1.8.2. Hướng dẫn thực hiện bồi thường hỗ trợ các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc [21]
1.8.3. Trình tự thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa bàn, thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa bàn nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.2.2. Đánh giá công tác bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất đối với hai dự án nghiên cứu
2.2.3. Đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ bồi thường, GPMB
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập, tài liệu, số liệu thứ cấp
2.3.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp
2.3.3. Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu
2.3.4. Phương pháp chuyên gia
2.3.5. Phương pháp tham khảo, kế thừa các tài liệu liên quan đến đề tài
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Đặc điểm tự nhiên
3.1.3. Đặc điểm kinh tế xã hội
3.1.4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
3.1.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
3.1.6.Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của phường Hội Hợp năm 2013
3.2. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại 02 dự án thuộc phường Hội Hợp
3.2.1. Đối tượng áp dụng bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
3.2.1.3. Ý kiến của người dân về việc xác định đối tượng bồi thường, hỗ trợ của 2 dự án
3.2.2. Bồi thường về quyền sử dụng đất
3.2.3. Bồi thường về tài sản
3.2.4. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
3.2.5. Chính sách đất dịch vụ
3.2.6. Chính sách tái định cư
3.2.7. Đời sống người dân sau thu hồi đất
3.2.8. Một số ý kiến của những người làm trực tiếp công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của hai dự án
3.3. Nhận xét, đánh giá chung
3.4. Một số giải pháp đấy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB
3.4.1. Nhóm giải pháp về chính sách
3.4.2. Giải pháp Tổ chức thực hiện
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan