[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận về sử dụng đất nông nghiệp
1.1.1. Đất nông nghiệp và tình hình sử dụng đất nông nghiệp
1.1.2. Nông nghiệp vùng khí hậu nhiệt đới
1.1.3. Vấn đề suy thoái đất nông nghiệp
1.1.4. Nguyên tắc và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng đất và đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.2.1. Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất
1.2.1.1. Hiệu quả kinh tế
1.2.1.2. Hiệu quả xã hội
1.2.1.3. Hiệu quả môi trường
1.2.2. Đặc điểm, phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.2.2.1. Đặc điểm đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
1.2.2.2. Nguyên tắc lựa chọn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.2.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.3. Sử dụng đất nông nghiệp theo quan điểm sinh thái và phát triển bền vững
1.3.1. Sự cần thiết phải xây dựng nền nông nghiệp bền vững
1.3.2. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp
1.4. Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp bền vững
1.4.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.4.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều tra, đánh giá về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội.
2.2.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Chợ Đồn
2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.2.4. Định hướng và các giải pháp chủ yếu sử dụng bền vững đất nông nghiệp trên địa bàn huyện
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
2.3.3. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.3.4. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường
2.3.5. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
2.3.6. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.1.4. Thủy văn
3.1.1.5. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
3.1.2.1. Dân số và lao động
3.1.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá chung
3.2. Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Đồn
3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
3.2.2. Hiện trạng cây trồng và các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
3.2.3. Diện tích, năng suất một số cây trồng chính năm 2013
3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Chợ Đồn
3.3.1. Hiệu quả kinh tế
3.3.2. Hiệu quả xã hội
3.3.3. Hiệu quả môi trường
3.3.4. Đánh giá chung
3.4. Định hướng và các giải pháp sử dụng bền vững đất nông nghiệp
3.4.1. Quan điểm phát triển nông nghiệp huyện
3.4.2. Định hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện
3.4.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan