[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tác động của công tác chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển hạ tầng, đô thị tại phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tác động của công tác chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển hạ tầng, đô thị tại phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Cơ sở lý luận của việc chuyển mục đích sử dụng đất
1.2. Cơ sở pháp lý của chuyển mục đích sử dụng đất
1.2.1. Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1.2.2. Các hình thức chuyển mục đích sử dụng đất
1.2.3. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Những nghiên cứu trên thế giới liên quan đến nội dung đề tài
1.3.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam có liên quan đến đề tài
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi, địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu:
2.2. Nội dung nghiên cứu:
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập các tài liệu, thông tin liên quan
2.3 2. Phương pháp điều tra, phỏng vấn để thu thập các tài liệu sơ cấp
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của phường Bãi Cháy
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.3. Đánh giá chung về các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Bãi Cháy
3.2. Thực trạng, kết quả công tác chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Bãi Cháy
3.2.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Bãi Cháy
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
3.2.3. Tình hình biến động đất đai
3.2.4. Kết quả công tác chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn phường
3.2.5. Xu hướng chuyển mục đích sử dụng đất
3.3. Những tác động của chuyển mục đích sử dụng đất
3.3.1. Tác động tích cực:
3.3.2. Tác động tiêu cực:
3.4. Những khó khăn, cản trở trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất
3.4.1. Việc thu hồi đất để thực hiện dự án không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết được phê duyệt, đặc biệt là việc thu hồi đất rừng đặc dụng
3.4.2. Tiến độ thực hiện tại một số dự án chậm hoặc không triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
3.4.3. Chính sách về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi, gây khó khăn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
3.5. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn phường
3.5.1. Giải pháp về phía Nhà nước
3.5.2. Giải pháp về phía Chủ dự án
3.5.3. Giải pháp về phía chính quyền phường
3.5.4. Giải pháp về phía người dân
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan