[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá mức độ thỏa mãn của người lao động đối với công việc tại xí nghiệp năng lượng - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá mức độ thỏa mãn của người lao động đối với công việc tại xí nghiệp năng lượng - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THOẢ MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC
1.1. Cơ sở lý luận về sự thỏa mãn của người lao động đối với công việc
1.1.1. Các khái niệm về sự thỏa mãn của người lao động đối với công việc
1.1.2. Các lý thuyết về sự thoả mãn của người lao động đối với công việc
1.1.2.1. Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow
1.1.2.2. Thuyết ERG của Alderfer (1969)
1.1.2.3. Thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg
1.1.2.4. Thuyết công bằng của Adam (1963)
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn của người lao động đối với công việc
1.2. Cơ sở thực tiễn về mức độ thoả mãn của người lao động đối với công việc
1.2.1. Một số nghiên cứu trong nước
1.2.2. Một số nghiên cứu trên thế giới
1.2.2.1. Nghiên cứu của Smith, Kendall và Hulin (1969)
1.2.2.2. Nghiên cứu của Wiley (1997)
1.2.2.3. Nghiên cứu của Andrew (2002)
1.2.2.4. Nghiên cứu của Luddy (2005)
1.2.2.5. Nghiên cứu của Boeve (2007)
1.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất
1.4. Các giả thuyết nghiên cứu của đề tài
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Thang đo
2.3.1. Thang đo đội ngũ lãnh đạo
2.3.2. Thang đo thu nhập
2.3.3. Thang đo môi trường và điều kiện làm việc
2.3.4. Thang đo đồng nghiệp
2.3.5. Thang đo cơ hội đào tạo và thăng tiến
2.3.6. Thang đo phúc lợi
2.3.7. Thang đo thỏa mãn chung
2.4. Mẫu nghiên cứu định lượng
2.5. Đánh giá sơ bộ thang đo
2.5.1. Hệ số tin cậy Cronbach alpha
2.5.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
2.6. Thống kê mô tả
2.7. Kiểm định giải thích đo lường mức độ thỏa mãn
2.7.1. Hệ số tương quan Pearson (Pearson Correlation Coefficient)
2.7.2. Phân tích hồi quy tuyến tính
2.7.3. Phân tích phương sai ANOVA
2.8. Tóm tắt chương II
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Giới thiệu về Xí nghiệp Năng lượng – Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên
3.1.1. Giới thiệu chung về Xí nghiệp Năng lượng
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp
3.1.3. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp
3.1.3.1. Chức năng
3.1.3.2. Nhiệm vụ
3.1.4. Cơ cấu tổ chức
3.1.5. Đặc điểm về lao động
3.1.6. Về tiền lương của người lao động
3.1.7. Về môi trường, điều kiện làm việc
3.1.8. Về hoạt động đào tạo và thăng tiến
3.1.9. Về phúc lợi
3.2. Thực trạng về mức độ thỏa mãn của người lao động đối với công việc tại Xí nghiệp
3.2.1. Mô tả mẫu điều tra
3.2.2. Thống kê mô tả giá trị các biến quan sát trong mô hình
3.2.3. Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach alpha
3.2.4. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA
3.2.4.1. Phân tích EFA thang đo các nhân tố ảnh hướng đến sự thỏa mãn người lao động
3.2.4.2. Phân tích EFA thang đo sự thỏa mãn chung của người lao động
3.2.5. Kiểm định mô hình bằng hồi quy đa biến
3.2.5.1. Xem xét ma trận tương quan
3.2.5.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình bằng hồi quy đa biến
3.2.6. Kiểm tra sự vi phạm các giả định trong hồi quy tuyến tính
3.2.7. Kiểm định sự khác biệt của các biến nhân khẩu học
3.2.7.1. Về nhóm giới tính
3.2.7.2. Về nhóm tuổi
3.2.7.3. Về nhóm trình độ học vấn
3.2.7.4. Về nhóm thu nhập
3.2.7.5. Về nhóm số năm công tác
3.2.7.6. Về nhóm vị trí việc làm
3.3. Tóm tắt chương III
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ THOẢ MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC TẠI XÍ NGHIỆP NĂNG LƯỢNG – CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
4.1. Kết quả nghiên cứu
4.2. Các nhóm giải pháp đề xuất
4.2.1. Nhóm giải pháp thuộc yếu tố “Thu nhập”
4.2.2. Nhóm giải pháp thuộc yếu tố “Phúc lợi”
4.2.3. Nhóm giải pháp thuộc yếu tố “Cơ hội đào tạo và thăng tiến”
4.2.4. Nhóm giải pháp thuộc yếu tố “Lãnh đạo”
4.2.5. Nhóm giải pháp thuộc yếu tố “Đồng nghiệp”
4.2.6. Nhóm giải pháp thuộc yếu tố “Môi trường, điều kiện làm việc”
4.3. Các kiến nghị để thực hiện giải pháp nêu trên
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan