[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá và thu thập thông tin tự động trên internet sử dụng dịch vụ tìm kiếm

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá và thu thập thông tin tự động trên internet sử dụng dịch vụ tìm kiếm
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU CHUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌM KIẾM VÀ THEO DÕI THÔNG TIN
1.1. Tổng quan về tìm kiếm thông tin
1.1.1. Dịch vụ tìm kiếm Google
1.1.2. Dịch vụ tìm kiếm Bing
1.1.3. Dịch vụ tìm kiếm Yahoo
1.1.4. Search Engine điển hình
1.2. Dữ liệu bán cấu trúc và cây DOM
1.2.1. Dữ liệu bán cấu trúc và việc trích xuất
1.2.2. Cây DOM
1.3. Theo dõi và thu thập dữ liệu
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ MỘT SỐ THUẬT TOÁN ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN
2.1. Mô hình kiến trúc tổng thể
2.2. Các kỹ thuật chính
2.2.1. Framework Struts 2
2.2.2. Hệ quản trị dữ liệu MongoDB
2.2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
2.3. Một số thuật toán đối sánh mẫu
2.3.1. Thuật toán Brute Force
2.3.2. Thuật toán Knuth Morris Pratt
2.3.3. Thuật toán Boyer-Moore
2.4. So sánh các thuật toán
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ VÀ THU THẬP THÔNG TIN
3.1. Mô hình bài toán
3.1.1. Theo dõi và thu thập thông tin
3.1.2. Quản lý người dùng
3.1.3. Quản lý dữ liệu hệ thống
3.2. Công cụ đánh giá và thu thập thông tin tự động
3.2.1. Áp dụng thuật toán Knuth Morris Pratt trong đánh giá, đối sánh mẫu
3.2.2. Các công cụ phần mềm
3.3. Kết quả thực nghiệm
3.3.1. Kết quả thu thập thông tin
3.3.2. Kết quả của ứng dụng Web
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan