[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trị bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas Meleagridis gây ra ở gà tại tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trị bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas Meleagridis gây ra ở gà tại tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Đặc điểm của đơn bào H. meleagridis ký sinh ở gia cầm
1.1.2. Bệnh đầu đen ở gà (Histomonosis)
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen ở gà tại Thái Nguyên
2.3.2. Nghiên cứu bệnh đầu đen do H. meleagridis gây ra ở gà
2.3.3. Nghiên cứu phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do H. meleagridis gây ra ở gà nuôi tại Thái Nguyên
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu bệnh đầu đen do đơn bào H. meleagridis gây ra ở gà
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh đầu đen cho gà
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm dịch tễ bệnh do đơn bào H. meleagridis gây ra ở gà tại Thái Nguyên
3.1.1. Kết quả điều tra thực trạng phòng chống bệnh ký sinh trùng nói chung cho gà ở tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Tình hình nhiễm H. meleagridis ở gà tại tỉnh Thái Nguyên
3.1.3. Nghiên cứu sự liên quan giữa bệnh đầu đen và bệnh giun kim ở gà
3.2. Nghiên cứu bệnh đầu đen do H. meleagridis gây ra ở gà tại Thái Nguyên
3.2.1. Triệu chứng lâm sàng của gà bị bệnh đầu đen tại tỉnh Thái Nguyên
3.2.2. Bệnh tích của gà bị bệnh đầu đen ở các địa phương
3.3. Nghiên cứu biện pháp phòng chống bệnh đầu đen cho gà
3.3.1. Thử nghiệm hiệu lực của một số thuốc điều trị bệnh đầu đen
3.3.2. Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh đầu đen cho gà
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan