[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Du lịch
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Phân loại
1.1.2 Du lịch cộng đồng
1.1.3. Điều kiện phát triển du lịch cộng đồng
1.1.4. Vai trò của loại hình du lịch cộng đồng
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Du lịch cộng đồng tại Việt Nam
1.2.2. Một số kinh nghiệm phát triển DLCĐ ở tỉnh Lạng Sơn
Tiểu kết chương 1
Chương 2 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG XÃ QUỲNH SƠN, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN
2.1. Đánh gia chung về tiềm năng phát triển DLCĐ ở huyện Bắc Sơn và xã Quỳnh Sơn
2.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên
2.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn
2.1.3. Đánh giá chung
2.2. Hiện trạng hoạt động DLCĐ xã Quỳnh Sơn
2.2.1 Lượng khách
2.2.2. Doanh thu
2.2.3. Cơ sở lưu trú
2.2.4 Thực hiện cung ứng dịch vụ và quản lý hoạt động DLCĐ
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Những kết quả ban đầu trong việc xây dựng mô hình du lịch cộng động xã Quỳnh Sơn - Bắc Sơn
2.3.2. Điểm mạnh và điểm yếu
2.3.3. Những vấn đề đặt ra từ thực tế triển khai DLCĐ
Tiểu kết chương 2
Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG XÃ QUỲNH SƠN
3.1. Định hướng phát triển
3.1.1. Cơ sở của định hướng
3.1.2. Định hướng phát triển DLCĐ Quỳnh Sơn
3.2. Một số giải pháp phát triển DLCĐ xã Quỳnh Sơn - Bắc Sơn
3.2.1. Giải pháp về phát triển và tiếp thị sản phẩm DLCĐ
3.2.2. Giải pháp về cơ chế chính sách
3.2.4. Giải pháp về nguồn vốn đầu tư cho DLCĐ
3.2.5. Giải pháp đối với cộng đồng địa phương
3.2.6. Giải pháp về môi trường
3.2.7. Giải pháp về một số mô hình góp phần phát triển hoạt động du lịch
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan