[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kỹ thuật giám sát thuê bao di động 3G

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kỹ thuật giám sát thuê bao di động 3G
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VÀ HẠ TẦNG THÔNG DI ĐỘNG 3G
1 Thông tin di động toàn cầu
1.1 Lịch sử phát triển thông tin di động Việt Nam
1.2 Dịch vụ di động 3G
1.2.1 Thoại kém hình ảnh(Video call)
1.2.2 Điện thoại internet(Mobile Internet)
1.2.3 Điện thoại truyền hình (Mobile TV)
2 Kiến trúc mạng lõi UMTS
2.1 Họ công nghệ 3G/WCDMA
2.1.1. Công nghệ WCDMA( Wideband Code Division Multiple Access )
2.1.2 Công nghệ HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)
2.1.3 Công nghệ HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access)
2.1.4 Công nghệ HSPA+
2.2 Mô hình mạng tiến hóa từ 2G/GSM lên 3G/ UMTS HSDPA
2.3 Cơ chế bảo mật trong 3G
CHƯƠNG 2. CÁC TỔ CHỨC VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ GIÁM SÁT HỢP PHÁP
2.1 ETSI và mô hình tham chiếu LI
2.1.1 Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI)
2.1.2 Mô hình tham chiếu giám sát hợp pháp(LI- Lawful Interception)
2.2 Tiêu chuẩn giám sát mạng 3G
2.2.1 ATIS/TIA và bộ tiêu chuẩn J-STD-025B
2.2.2 3GPP và bộ tiêu chuẩn 3GPP TS 33.106, 33.107, 22.108
2.3 Giới thiệu mô hình giám sát thuê bao mạng 3G WCDMA
2.3.1 Mô hình hệ thống
2.3.2 Cơ chế hoạt động
2.3.3 Kỹ thuật giám sát tại điểm giám sát IAP
2.4 Giải pháp của một số hãng
CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIÁM SÁT MẠNG 3G VÀ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM
3.1 Mô hình hệ thống giám sát
3.1.1 Điểm giám sát tại IAP (Internet Acess Provider)
3.1.2 Máy chủ Trung tâm giám sát MC:
3.1.2 Máy chủ hệ thống quản lý các trình khách WSS:
3.1.3 Máy chủ quản trị máy khách giám sát từ xa – LI IMS Client:
3.1.4 Modul nền phần mềm giám sát máy trạm – WSC:
3.1.5 Máy chủ hệ thống truy nhập dữ liệu tệp – FAS:
3.1.6 Máy chủ quản lý truyền dữ liệu – STM:
3.1.7 Máy chủ quản trị cơ sở dữ liệu giám sát – LI Database
3.1.8 Máy chủ xử lý trung tâm – IPS:
3.1.9 Máy chủ chức năng tạo dữ liệu multimedia – FC
3.1.10 Máy chủ giao diện HI- FEIS:
3.2 Cơ chế hoạt động hệ thống giám sát
3.3 Phát triển modul giám sát thoại (VoIP) trong hệ thống
3.3.1 Thiết kế user case ứng dụng giám sát
3.3.2 Thiết kế giao diện
3.3.3 Xây dựng modul chương trình giám sát
3.3.4 Kiến trúc hệ thống triển khai thử nghiệm
3.4 Thử nghiệm hệ thống và kết quả
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan