[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phương pháp so sánh xâu xấp xỉ và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phương pháp so sánh xâu xấp xỉ và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XẤP XỈ
1.1 Khái niệm xấp xỉ
1.1.1 Đối sánh chuỗi
1.1.2 Đối sánh chính xác
1.2.3 Đối sánh chuỗi xấp xỉ
1.2 Nội dung và ý nghĩa ứng dụng
1.2.1 Nội dung
1.2.2 Ý nghĩa ứng dụng
1.3 Kết luận chương
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN
2.1 Thuật toán của Galil-Park
2.2 Thuật toán của Ukkonen-Wood và một số cải tiến
2.3 Thuật toán của Boyer-Moore
2.4 Thuật toán đối sánh xâu vòng tròn gần đúng
2.5 Kết luận chương
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG
3.1 Chương trình ứng dụng asmf-master
3.1.1 Giới thiệu chung
3.1.2 Các hàm asmf-master
3.1.3 Thiết lập môi trường cài đặt và chạy ứng dụng
3.1.4 Thực nghiệm với chương trình asmf-master
3.2 Thực nghiệm, ứng dụng trong bài toán sửa lỗi chính tả
3.2.1 Giới thiệu về ứng dụng sửa lỗi chính tả
3.2.2 Thực nghiệm ứng dụng
3.3 Thực nghiệm, ứng dụng trong bài toán gợi ý truy vấn từ điển
3.3.1 Giới thiệu về ứng dụng gợi ý truy vấn từ điển
3.3.2 Thực nghiệm ứng dụng
3.4 Nhận xét
3.5 Kết luận chương
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan